Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 164/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế bởi Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Quy chế soạn thảo ban hành văn bản Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 164/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUY CHẾ SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2099/TTr-STP ngày 29 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết định của UBND tỉnh, cụ thể gồm:

- Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lý do: Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBNP tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực31/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 164/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 164/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu164/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực31/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 164/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 164/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật