Quyết định 1640/QĐ-CTUBND

Quyết định 1640/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1640/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1153/TTr- SGTVT ngày 30/7/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành (phụ lục 1); 41 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế (phụ lục 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực: Đường bộ

1.

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý

2.

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý đang khai thác

3.

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất.

4.

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I.

Lĩnh vực: Đường bộ

1.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (có kinh doanh vận tải).

2.

Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại (không kinh doanh vận tải).

3.

Thẩm định thiết kế - dự toán công trình giao thông

4.

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý đang khai thác

5.

Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương và Quốc lộ được ủy thác quản lý đang khai thác

6.

Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý

7.

Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”

8.

Đổi, cấp lại phù hiệu “Xe hợp đồng”

9.

Cấp phù hiệu “Xe taxi”

10.

Đổi, cấp lại phù hiệu “Xe taxi”

11.

Cấp biển hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”

12.

Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

13.

Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - đăng ký lần đầu

14.

Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định - đăng ký bổ sung xe vào tuyến

15.

Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định-đăng ký thay xe khai thác tuyến

16.

Ngừng khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

17.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân

18.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân

19.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân trong cùng một tỉnh

20.

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng tại Sở Giao thông Vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký

21.

Đăng ký sang tên chủ sở hữu tại Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đến

22.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

23.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất cho tổ chức, cá nhân

24.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân

25.

Cấp mới giấy phép lái xe các hạng

26.

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp

27.

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

28.

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

29.

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

30.

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

31.

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

32.

Xác minh giấy phép lái xe

II.

Lĩnh vực: Đường thủy

1.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

2.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

3.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

4.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

7.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất

8.

Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

9.

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1640/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1640/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1640/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1640/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1640/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1640/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1640/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1640/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

            • 08/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực