Quyết định 1641/QĐ-BTTTT

Quyết định 1641/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd – SGAP07 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1641/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd SGAP07


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n c Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Thông tin và Truyn thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau v đánh giá phù hp đối vi các sản phm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của V trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

UL International Singapore Pte Ltd – SGAP07

Địa ch: 20 Kian Teck Lane, Singapore 627854

(đã được Cơ quan quản lý phát triển thông tin và truyền thông Singapore (iDA) chđịnh và đnghị thừa nhn) đáp ng đy đ các yêu cầu vviệc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau về đánh giá phù hợp đi vi các sản phm, hàng hóa lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin theo Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 có trách nhiệm tuân thcác quy định tại Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 19/11/2016.

Điu 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điu 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


N
ơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ trưng (để b/c);
- TT.
Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
-
Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các
Tổ chc CNHQ (để t/h);
-
Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưng BThông tin và Truyền thông)

1. Thông tin v phòng thử nghiệm:

Tên: UL International Singapore Pte Ltd – SGAP07

Địa ch: 20 Kian Teck Lane, Singapore 627854

Người liên lạc: Henry Chang

Điện thoại: +65-68764611

Email: Henry.W.Chang@UL.com

2. Phạm vi đưc thừa nhận

TT

n sn phm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đu cui kết ni mng vin tng công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

1.2

Thiết bị đầu cuối kết ni vào mạng ISDN s dng tốc đtruy nhập cơ bản (BRA)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2

Thiết bị công nghệ thông tin

 

2.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.2

Máy nh xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.3

Thiết bị trgiúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.5

Thiết bị tp trung (hub)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.6

Thiết b chuyn mch (switch)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.8

Thiết b cầu (bridge)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

2.9

Thiết btường la (firewall)

TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1641/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1641/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2016
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1641/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1641/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd SGAP07


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1641/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd SGAP07
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1641/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Xuân Công
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2016
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1641/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd SGAP07

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1641/QĐ-BTTTT thừa nhận phòng thử nghiệm UL International Singapore Pte Ltd SGAP07

            • 02/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực