Quyết định 1642/QĐ-UBND

Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực tư pháp ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1642/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp ở tỉnh huyện xã Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1642/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP Ở CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 42/TTr-STP ngày 18/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực tư pháp ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ( có Phụ lục I, Phụ lục IIPhụ lục III kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
 Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TKCT,TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP Ở CẤP TỈNH
(kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Số trang

 

A

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

 

 

1

1

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

6

2

2

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

7

3

3

Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp

9

4

4

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

12

5

5

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

13

6

6

Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp

15

7

7

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

18

8

8

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Sở Tư pháp

21

9

9

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

Sở Tư pháp

24

10

10

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng sát nhập

Sở Tư pháp

27

11

11

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển nhượng

Sở Tư pháp

30

12

12

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Sở Tư pháp

33

13

13

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động

Sở Tư pháp

36

14

14

Thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng

 

37

15

15

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp

38

16

16

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp

44

17

17

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Sở Tư pháp

47

18

18

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Sở Tư pháp

50

19

19

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp

53

29

20

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Sở Tư pháp

57

21

21

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Sở Tư pháp

61

22

22

Đăng ký việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam

Sở Tư pháp

63

23

23

Hợp nhất công ty luật

Sở Tư pháp

65

24

24

Sát nhập công ty luật

Sở Tư pháp

67

25

25

Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành công ty luật

Sở Tư pháp

69

26

26

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp

71

27

27

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của cơ quan chủ quản

Sở Tư pháp

73

28

28

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

75

29

29

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Sở Tư pháp

77

30

30

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Sở Tư pháp

79

31

31

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

82

32

32

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Sở Tư pháp

86

33

33

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

88

34

34

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

90

35

35

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

94

36

36

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

98

37

37

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

101

38

38

Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

104

39

39

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

108

40

40

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài, chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

111

41

41

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

113

42

42

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

116

43

43

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

119

44

44

Thông báo thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Tư pháp

122

45

45

Thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh

Sở Tư pháp

126

46

46

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

130

47

47

Thông báo thay địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

134

48

48

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

Sở Tư pháp

138

49

49

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

142

50

50

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

146

51

51

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

Sở Tư pháp

147

52

52

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

151

 

B

LĨNH VỰC CON NUÔI

 

 

53

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

152

54

2

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi

Sở Tư pháp

157

 

C

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

 

 

55

1

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Sở Tư pháp

164

56

2

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

168

57

3

Nhập quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

172

58

4

Thôi quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

179

59

5

Trở lại quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

184

60

6

Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

191

61

7

Ghi vào Sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài

Sở Tư pháp

193

 

D

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 

 

62

1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Sở Tư pháp

197

63

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Sở Tư pháp

204

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC CON NUÔI

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định đã công bố

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (viết tắt là Quyết định số 395/QĐ-UBND)

Sở Tư pháp

2

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

Quyết định số 395/QĐ-UBND

Sở Tư pháp

3

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (nhận trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt)

Quyết định số 395/QĐ-UBND

Sở Tư pháp

4

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số 395/QĐ-UBND

Sở Tư pháp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1642/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1642/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực27/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1642/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1642/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp ở tỉnh huyện xã Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1642/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp ở tỉnh huyện xã Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1642/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành27/09/2017
       Ngày hiệu lực27/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1642/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp ở tỉnh huyện xã Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1642/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp ở tỉnh huyện xã Bắc Giang

           • 27/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực