Quyết định 1643/QĐ-CTUBND

Quyết định 1643/QĐ-CTUBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1643/QĐ-CTUBND 2015 Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Nha Trang Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ NHA TRANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang tại Văn bản Báo cáo kết quả đại hội thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang kèm theo Biên bản Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1073/SNV-TCBC ngày 17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang kèm theo Quyết định này. Điều lệ gồm 08 Chương, 22 Điều đã được Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang nhiệm kỳ I (2015-2020) thông qua ngày 19/5/2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; các Bí thư: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Nha Trang; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh (PA 83);
- Lưu VT, TmN(Sb), QP.
SNV(NTT)/16.6.2015/

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

ĐIỀU LỆ

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ NHA TRANG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-CTUBND ngày 23/06/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) thành Phố Nha Trang là tổ chức xã hội, tập hợp quần chúng đã tham gia và hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1976-1979). Hội tiếp tục phát huy truyền thống của Iực lượng TNXP Việt Nam do Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, đã lập công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, giải phóng dân tộc, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Hội cựu TNXP Thành Phố Nha Trang là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang, gắn bó mật thiết với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Nha Trang. Hội đại diện cho cán bộ, đội viên TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1976 - 1979) tập hợp đoàn kết và phát huy bản chất, truyền thống TNXP để tạo nên sức mạnh mới, vận động hội viên tích cực tham gia phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, là nhân chứng lịch sử, làm chỗ dựa cho chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Hội lấy tên là: Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang

Tên viết tắt: Hội cựu TNXP thành phố Nha Trang

Địa chỉ: 12/2C Đông Phước, Phường Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0915781959

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Nha Trang (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội, có mục đích nhằm tập hợp, đoàn kết cựu cán bộ, đội viên TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1976-1979) hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, tiến hành các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên góp phần hỗ trợ cho chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với các cựu TNXP.

Động viên nhau phát huy bản chất, truyền thống TNXP, góp phần cùng đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Nha Trang giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung phong - tình nguyện phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, hiệp thương, đồng thuận. Hội hoạt động chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Thành Đoàn Nha Trang và các Sở, Ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật. Hội hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; là một tổ chức tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Động viên giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên hoàn cảnh để có cuộc sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa tình trạng đói nghèo trong gia đình TNXP.

2. Phát huy truyền thống, bản chất TNXP, động viên sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội phát động. Cùng mặt trận, các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đấu tranh chống tệ nạn xã hội các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Phát hiện các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với TNXP, giúp chính quyền thẩm định và xác lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp các cơ quan, tổ chức tiến hành thu thập thông tin về nơi đồng đội hy sinh, tổ chức đi tìm và quy tập hài cốt về nghĩa trang liệt sỹ.

4. Phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành các biện pháp giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống của lực lượng TNXP đối với thanh thiếu niên.

Điều 5. Quyền hạn

1. Hội cựu TNXP Thành Phố Nha Trang tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hội được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện để hoạt động có hiệu quả. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao.

2. Hội được quyền tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Hội cựu TNXP, có quyền kiến nghị với các tổ chức Đảng và Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến chính sách, chế độ đối với cựu TNXP để đạt những tâm tư, nguyện vọng của cựu TNXP đến cơ quan đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc thành phố và các tổ chức khác có liên quan.

3. Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của Hội viên và các nguồn từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Pháp luật. Hội được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội viên

Điều 6. Nghĩa vụ của hội

1. Hoạt động của Hội phải theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt và hướng dẫn của Hội cựu TNXP tỉnh Khánh Hòa.

2. Hội chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7. Tiêu chuẩn hội viên, thể thức vào hội và ra khỏi hội

1. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Hội viên

Các cựu TNXP trên địa bàn thành phố Nha Trang đã tham gia và hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1976-1979) hoặc các cựu cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Nha Trang phụ trách công tác TNXP trong các thời kỳ, tán thành điều lệ hội, tự nguyện tham gia, đều được hội xem xét và kết nạp làm hội viên.

2. Hội viên muốn ra khỏi hội phải báo cáo rõ lý do để BCH xem xét quyết định.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của hội viên

1. Hội viên có quyền sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Hội, được tham gia hiệp thương ứng cử, đề cử vào BCH Hội. Thông qua BCH hội đề đạt, kiến nghị với các tổ chức Đảng, Chính quyền, mặt trận về những tâm tư, nguyện vọng có liên quan đến chế độ, chính sách đối với cựu TNXP.

2. Hội viên có quyền đề nghị với BCH Hội các cấp giúp về tinh thần, vật chất khi gặp khó khăn.

3. Hội viên có nghĩa vụ tham gia sinh hoạt Hội, đóng Hội phí, tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giữ vững, trau dồi tư cách, đạo đức của cựu TNXP, nêu gương sáng trong cuộc sống để giáo dục con cháu trong gia đình, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, trường hợp gặp khó khăn không thể tham gia sinh hoạt, hoạt động phải báo cáo với BCH Hội.

4. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôn trọng và chấp hành điều lệ của Hội, tích cực hoạt động cho Hội, nghiêm chỉnh thực hiện tôn chỉ, mục đích và các chủ trương, nghị quyết của Hội.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của hội

- Đại Hội;

- Ban Chấp hành (BCH);

- Ban Thường vụ (BTV);

- Ban Kiểm tra (BKT);

- Văn phòng hội;

- Các tổ chức thuộc Hội (nếu có)

- Hội cựu TNXP được thành lập ở thành phố Nha Trang và cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau:.

+ Ở thành phố Nha Trang có Hội cựu TNXP Thành phố Nha Trang

+ Ở cấp xã, phường có Hội cựu TNXP các xã, phường.

Việc thành lập hội cựu TNXP các cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần.

Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức đại hội đại biểu. Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên BCH hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số Hội viên chính thức đề nghị.

2. Nhiệm vụ chính của đại hội:

- Thảo luận và thông qua điều lệ, điều lệ sửa đổi bổ sung đổi tên, chia tách, sát nhập, giải thể hội (nếu có).

- Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới của Hội.

- Thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

- Thảo luận và phê duyệt quyết toán tài chính và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ mới của Hội.

- Bầu cử Ban chấp hành, Ban Kiểm tra.

- Thảo luận và thông qua nghị quyết của đại Hội.

3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội được thông qua bằng biểu quyết phải được quá 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tán thành. Hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

Điều 11: Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội; là cơ quan lãnh đạo của hội giữa 2 kỳ Đại hội.

2. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên BCH do đại hội quyết định. Hình thức bầu BCH do đại hội quyết định. Danh sách các ủy viên đề cử và ứng cử vào BCH phải được đại hội thông qua. Nhiệm kỳ của BCH là 5 năm.

3. Ban Chấp hành hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành quy định phù hợp với điều lệ Hội.

4. Ban Chấp hành họp ít nhất hai lần trong một năm. Các phiên họp BCH được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên BCH tham dự.

5. Các quyết định và nghị quyết của BCH được thông qua bằng biểu quyết và có hiệu lực khi ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên BCH dự họp tán thành. Hình thức biểu quyết do BCH quy định.

6. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Bầu cử và bãi miễn các chức danh hội: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra và ủy viên BCH, BTV. Bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV, BKT. Số ủy viên BCH bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng ủy viên BCH đã được Đại hội quyết định.

- Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết Đại hội;

- Quyết định chương trình công tác hàng năm;

- Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính nhiệm kỳ và hàng năm của hội do văn phòng Hội đệ trình;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (kể cả đại hội bất thường);

- Quy định các nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của hội, quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng Hội, các đơn vị trực thuộc;

- Ban hành Quy chế hoạt động của BCH, BTV, quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật;

- Quyết định kết nạp, bãi miễn tư cách các Hội viên.

- Chuẩn bị và Quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 12: Ban Thường vụ

1. Ban thường vụ (BTV) Hội là cơ quan thay mặt BCH giữa hai kỳ họp của BCH. Ban Thường vụ do BCH bầu trong số các ủy viên BCH, Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên BTV do BCH quyết định. Nhiệm kỳ của BTV cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Ban Thường vụ họp 01 tháng một lần. Ban Thường vụ hoạt động theo quy chế do BCH quy định.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

- Thay mặt BCH hội làm việc, liên hệ với các cơ quan, địa phương về các công việc có liên quan đến cựu TNXP.

- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của BCH và các cuộc sinh hoạt, hoạt động theo nghị quyết của BTV và BCH Hội.

- Tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc các tổ chức do Hội thành lập.

- Thay mặt BCH giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp, sau đó báo cáo kết quả với BCH tại kỳ họp gần nhất.

Điều 13. Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội

1. Chủ tịch hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do BCH quy định.

2. Chủ tịch hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đại diện pháp nhân của hội trước pháp luật

- Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hội

- Tổ chức triển khai các nghị quyết của đại hội và các quyết định của BCH.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCH hội, của ban thường vụ hội.

- Ký quyết định bổ nhiệm, bãi miễn các chức danh lãnh đạo của các tổ chức do Hội thành lập theo nghị quyết hoặc quyết định của BTV Hội.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, các Sở, Ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, trước BCH và toàn thể Hội viên về các hoạt động của hội.

3. Các Phó Chủ tịch do BCH bầu trong các số ủy viên BCH. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do BCH Hội quy định, Phó Chủ tịch hội được Chủ tịch phân công phụ trách từng phần công việc của Hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch hội phân công hoặc ủy quyền. Một trong các Phó chủ tịch sẽ được ủy quyền điều hành hoạt động của BCH , BTV khi chủ tịch đi vắng.

Điều 14. Văn phòng Hội

1. Văn phòng hội hoạt động theo quy chế BCH phê duyệt.

2. Các nhân viên văn phòng phải là những người có chuyên môn phù hợp, làm việc theo chế độ hợp đồng (nếu cần thiết).

3. Kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng do BTV dự trù trình BCH biểu quyết phê chuẩn.

4. Nhiệm vụ của Văn phòng hội:

- Quản lý hồ sơ, tài liệu hội.

- Xây dựng các quy chế hoạt động của văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hội trình BCH phê duyệt. Soạn thảo các báo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BCH.

- Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các tổ chức trực thuộc Hội và hội viên.

- Chánh văn phòng hội chịu trách nhiệm trước BCH và pháp luật về các hoạt động của văn phòng Hội.

Điều 15. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Ban Chấp Hành bầu ra, có từ 3 đến 5 ủy viên. Ban kiểm tra có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ và các nghị quyết của Hội

- Kiểm tra các hoạt động tài chính của Hội theo quy định hiện hành.

- Giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến Hội.

Điều 16. Các tổ chức và đơn vị trực thuộc hội

Hội có thể thành lập một số tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ, tư vấn... việc thành lập các đơn vị này đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải có nghị quyết hoặc quyết định của BCH. Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các tổ chức đơn vị trực thuộc.

Chương V

CHIA, TÁCH, SÁT, NHẬP, HỢP NHẤT, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 17: Chia, tách, sát nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể

Việc chia, tách, sát nhập, hợp nhất, đổi tên và giải thể thực hiện theo quy định của bộ Luật dân sự, quy định pháp luật về Hội, nghị quyết Đại hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 18. Tài chính:

1. Tài chính của hội gồm:

a) Hội phí.

b) Hỗ trợ nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có).

c) Các khoản thu do hoạt động của hội và các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi của Hội:

Chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác Hội, chi trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, mua sắm trang thiết bị, chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. Chế độ quản lý tài sản, tài chính của Hội theo quy định của nhà nước.

3. Ban Chấp Hành hội quy định nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Hội theo đúng quy định của nhà nước.

4. Tài chính của hội được Ban Kiểm tra thẩm định và báo cáo hàng năm với ban chấp hành Hội.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 19. Khen thưởng

Hội viên, cán bộ, tổ chức Hội có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng và đề nghị Hội cựu TNXP Tỉnh Khánh Hòa, Hội cựu TNXP Việt Nam, các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 20. Kỷ luật

1. Hội viên mắc sai lầm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng bị Tòa án kết án mức phạt tù trở lên thì Ban Chấp hành Hội cựu TNXP thành phố Nha Trang ra quyết định khai trừ khỏi Hội.

2. Tự ý bỏ sinh hoạt, hoạt động của Hội từ 6 tháng trở lên, không có lý do chính đáng thì Ban Chấp hành Hội nhắc nhở; nếu tiếp tục không sinh hoạt và hoạt động thì Thành Hội xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách hội viên.

3. Trường hợp Ban Chấp hành hoặc người đứng đầu Ban Chấp hành Hội lợi dụng danh nghĩa hoạt động trái Điều lệ Hội, không chấp hành các quy định của Điều lệ, hoặc cố tình kéo dài nhiệm kỳ của Đại hội thì các tổ chức Hội, các thành viên báo cáo và đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Chỉ có Đại hội Hội Cựu TNXP Thành Phố Nha Trang mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ; việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội phải được 2/3 số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt mới có giá trị thi hành.

Điều 22: Điều khoản thi hành

Bản điều lệ này gồm có 08 chương, 22 điều, đã được Đại hội Hội Cựu TNXP thành phố Nha Trang nhiệm kỳ I (2015-2020) thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Căn cứ quy định pháp luật về Hội và điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội cựu TNXP Thành Phố Nha Trang có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1643/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1643/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1643/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1643/QĐ-CTUBND 2015 Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Nha Trang Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1643/QĐ-CTUBND 2015 Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Nha Trang Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1643/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1643/QĐ-CTUBND 2015 Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Nha Trang Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1643/QĐ-CTUBND 2015 Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Nha Trang Khánh Hòa

           • 23/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực