Quyết định 1643/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1643/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 371/TTr-SNV ngày 24/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 (có Phụ lục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác được phê duyệt tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC(Vi919).

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 1643/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

PHẦN I: CÁC LỚP VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (THEO KẾ HOẠCH PHÂN BỔ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1915/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2022 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ CHO CÁC LỚP VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI PHẦN II.

Đơn vị tính: Triệu Đồng

STT

Tên lớp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng

Kinh phí theo Kế hoạch phân bổ tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 31/12/2022

Kinh phí còn lại chưa sử dụng, được điều chỉnh cho các lớp và nội dung khác tại phần II

Ghi chú

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TRONG NĂM 2023

1

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương

500.00

140.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương; công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

420.00

85.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

3

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giữ ngạch chuyên viên và tương đương; Công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện giữ ngạch Cán sự và tương đương; Người thực hiện chế độ tập sự công chức

560.00

132.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

4

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hre

Công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã người Kinh đang công tác trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Sơn Hà, Sơn Tây

380.00

108.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

5

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Cor

Công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã người Kinh đang công tác trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Trà Bồng

380.00

108.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

6

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch

Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh, huyện và cấp xã

125.00

28.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

7

Lớp bồi dưỡng kiến thức về xúc tiến du lịch

Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh, huyện và cấp xã

125.00

29.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

8

Lớp bồi dưỡng cập nhật công tác Hội, công tác xã hội, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm cho Chủ tịch và cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã

Chủ tịch và cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã của các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi

168.00

9.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

9

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Chi Hội trưởng Phụ nữ

Chi Hội trưởng Phụ nữ của các huyện: Ba Tơ, Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi

296.00

10.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

10

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận

Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về công tác dân vận ở cấp tỉnh, huyện, xã

240.00

67.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

11

Lớp bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin

Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, huyện, xã

288.00

36.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

12

Lớp bồi dưỡng về công tác bình đẳng giới

Công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, huyện, xã

144.00

50.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

13

Lớp bồi dưỡng hướng dẫn phương pháp lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng và lưu trữ điện tử

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã

144.00

45.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

14

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, xã

Công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, xã

250.00

42.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

15

Lớp bồi dưỡng hướng dẫn triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ chính sách

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện

120.00

18.00

Còn thừa kinh phí do số lượng học viên không đủ theo kế hoạch

Tổng Phần I:

907.00

PHẦN II. CÁC LỚP VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TĂNG BỔ SUNG TỪ KINH PHÍ Ở PHẦN I

STT

Tên lớp và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn

Kinh phí đã bố trí

Kinh phí được tăng bổ sung thêm và mở cho lớp mới

Ghi chú

1

Lớp bồi dưỡng cập nhật 02 chuyên đề cho các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giáo viên Mầm non, Phổ thông

0.00

367.00

Mở thêm 09 lớp bồi dưỡng cập nhật cho 814 giáo viên mầm non, phổ thông

2

Hội nghị tập huấn, quán triệt quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành

0.00

100.00

Bổ sung kinh phí để tổ chức tập huấn cho 239 người

3

Thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023

360.00

400.00

Bổ sung kinh phí đã bố trí trong dự toán nhưng không đủ

4

Chi phí quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

53.00

40.00

Bổ sung kinh phí đã bố trí nhưng không đủ

Tổng Phần II:

907.00

Tổng Phần I (điều chỉnh giảm kinh phí) = Tổng Phần II (điều chỉnh tăng kinh phí) = 907.000.000 đồng (Chín trăm lẻ bảy triệu đồng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1643/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1643/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(09/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1643/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1643/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1643/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1643/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Văn Minh
        Ngày ban hành03/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1643/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1643/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã Quảng Ngãi

              • 03/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực