Quyết định 1644/QĐ-UBND

Quyết định 1644/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

Quyết định 1644/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực xuất bản thuộc Sở Thông tin Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2349/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1644/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực xuất bản thuộc Sở Thông tin Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH VÀ BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất bản, lĩnh vực bưu chính và chuyển phát, lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ.

3. Bãi bỏ các Quyết định: số 2204/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014, số 894/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015, số 1872/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP UBND TP (3CE);
- Lưu: VT,ĐTS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

9

Cấp giấy phép hoạt động in

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

11

Đăng ký hot đng cơ sở in

12

Thay đi thông tin đăng ký hot đng cơ sở in

13

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho ớc ngoài

14

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

15

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

II. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh

3

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn

4

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Quyết định các thủ tục hành chính bị bãi bỏ

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1

T-CTH-222113-TT

Thẩm định hồ sơ chuyển Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập Nhà Xuất bản

Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

5

T-CTH-222118-TT

Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

7

T-CTH-222123-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu

8

T-CTH-222128-TT

Cấp phép hoạt động in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

10

T-CTH-222134-TT

Cấp giấy xác nhận đăng ký loại vàng mã được in

2

T-CTH-222114-TT

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

3

T-CTH-222115-TT

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

4

T-CTH-222116-TT

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

6

T-CTH-222121-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

9

T-CTH-222130-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

III. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT

1

T-CTH-222137-TT

Cấp giấy phép bưu chính

Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

2

T-CTH-222140-TT

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

3

 

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

4

 

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

5

 

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

6

 

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

IV. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

 

Tiếp công dân

Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

2

T-CTH-222151-TT (T-CTH-262301-TT)

Xử lý đơn

3

T-CTH-262302-TT

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

T-CTH-262304-TT

Giải quyết khiếu nại lần hai

5

T-CTH-262703-TT

Giải quyết tố cáo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1644/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực xuất bản thuộc Sở Thông tin Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1644/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực xuất bản thuộc Sở Thông tin Cần Thơ
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1644/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
    Người kýLê Văn Tâm
    Ngày ban hành28/06/2017
    Ngày hiệu lực28/06/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2018
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 1644/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực xuất bản thuộc Sở Thông tin Cần Thơ

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1644/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục lĩnh vực xuất bản thuộc Sở Thông tin Cần Thơ