Quyết định 1644/QĐ-UBND

Quyết định 1644/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1644/QĐ-UBND 2018 chợ trung tâm thương mại siêu thị phục vụ xúc tiến đầu tư Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số: 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số: 65/TTr-SCT ngày 19 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI KÊU GỌI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1644/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên dự án

Địa điểm

Mục tiêu

Quy mô

Dự kiến tổng vốn đầu tư

Hình thức đầu tư

Ghi chú

A. SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

1

Trung tâm thương mại

Tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Xây mới

Hạng II

300 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Trung tâm thương mại

Xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Xây mới

Hạng III

07 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Siêu thị

Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

Xây mới

Hạng III

06 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

4

Siêu thị

Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rỳ

Xây mới

Hạng III

15 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

5

Siêu thị

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Xây mới

Hạng II

10 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

6

Trung tâm thương mại

Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Xây mới

Hạng III

15 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

B. CHỢ

I

Huyện Chợ Đồn

1

Chợ trung tâm huyện

Thị trấn Bằng Lũng

Xây mới

Hạng II

10 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Bằng Phúc

Xã Bằng Phúc

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

4

Chợ Bản Mạ

Xã Quảng Bạch

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

5

Chợ Yên Thịnh

Xã Yên Thịnh

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

01 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

6

Chợ Lương Bằng

Xã Lương Bằng

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

7

Chợ Xuân Lạc

Xã Lương Bằng

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

II. Huyện Chợ Mới

1

Chợ Yên Đĩnh

Xã Yên Đĩnh

Xây mới

Hạng III

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Mai Lạp

Xã Mai Lạp

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

03 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ trung tâm huyện

Thị trấn Chợ Mới

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng II

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

III. Huyện Ngân Sơn

1

Chợ Bằng Vân

Xã Bằng Vân

Xây mới

Hạng III

03 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Vân Tùng

Xã Vân Tùng

Sửa chữa, xây dựng thêm hạng mục

Hạng III

1,5 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Nà Phặc

Thị trấn Nà Phặc

Sửa chữa, xây dựng thêm hạng mục

Hạng III

1,5 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

4

Chợ Lãng Ngâm

Xã Lãng Ngâm

Xây mới

Hạng III

03 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

IV. Huyện Pác Nặm

1

Chợ Công Bằng

Xã Công Bằng

Nâng cấp, cải tạo

Hạng II

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Cổ Linh

Xã Cổ Linh

Nâng cấp, cải tạo

Hạng III

03 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Nghiên Loan

Xã Nghiên Loan

Nâng cấp, cải tạo

Hạng II

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

V. Thành phố Bắc Kạn

1

Chợ đầu mối phía Tây Nam

Phía Tây Nam thành phố

Xây mới

Hạng III

45 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Minh Khai

Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Xây mới

Hạng III

40 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Xây dựng các điểm mua bán tại khu dân cư mới

Phường Huyền Tụng; xã Dương Quang

 

Xây mới

Hạng III

20 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

VI. Huyện Ba Bể

1

Chợ Pác Co

Thị trấn Chợ Rã

Xây mới

Hạng III

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Quảng Khê

Xã Quảng Khê

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Khang Ninh

Xã Khang Ninh

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

05 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

VII. Huyện Na Rỳ

1

Chợ Đầu mối Nông, lâm sản

Thị trấn Yến Lạc

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

03 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Hảo nghĩa

Xã Hảo Nghĩa

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Xuân Dương

Xã Xuân Dương

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

4

Chợ Quang Phong

Xã Quang Phong

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

06 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

5

Chợ Côn Minh

Xã Côn Minh

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

6

Chợ Lạng San

Xã Lạng San

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

7

Chợ Cư Lễ

Xã Cư Lễ

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

01 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

8

Chợ Vũ Loan

Xã Vũ Loan

Nâng cấp, sửa chữa

Hạng III

02 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

9

Chợ Đầu mối Nông, lâm sản tổng hợp

Xã Lam Sơn

Xây mới

Hạng III

15 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

10

Chợ Xanh phía Nam thị trấn Yến Lạc

Thị trấn Yến Lạc

Xây mới

Hạng III

15 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

VIII. Huyện Bạch Thông

1

Chợ Cao Sơn

Xã Cao Sơn

Xây mới

Hạng III

1,8 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

2

Chợ Vũ Muộn

Xã Vũ Muộn

Xây mới

Hạng III

1,7 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Quang Thuận

Xã Quang Thuận

Xây mới

Hạng III

10 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

3

Chợ Đôn Phong

Xã Đôn Phong

Xây mới

Hạng III

1,5 tỷ

Vốn doanh nghiệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1644/QĐ-UBND 2018 chợ trung tâm thương mại siêu thị phục vụ xúc tiến đầu tư Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1644/QĐ-UBND 2018 chợ trung tâm thương mại siêu thị phục vụ xúc tiến đầu tư Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1644/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1644/QĐ-UBND 2018 chợ trung tâm thương mại siêu thị phục vụ xúc tiến đầu tư Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1644/QĐ-UBND 2018 chợ trung tâm thương mại siêu thị phục vụ xúc tiến đầu tư Bắc Kạn

            • 28/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực