Quyết định 1645/QĐ-UBND

Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1645/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển ngành thương mại Cao Bằng 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1645/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT ĐIU CHNH B SUNG QUY HOCH PHÁT TRIN NGÀNH THƯƠNG MI TNH CAO BNG ĐN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 nội dung sau:

Bổ sung danh mục Chợ gia súc Trà Lĩnh vào quy hoạch hệ thống chợ Cao Bằng đến năm 2020 trong tổng thể Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 với các thông tin như sau:

- Tên chợ: Chợ gia súc huyện Trà Lĩnh.

- Địa điểm: Phia Chiên, xóm Bản Khun, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

- Loại chợ: Loại III.

- Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 2015-2020.

- Tính chất đầu tư: Xây dựng mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, TH(XT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1645/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1645/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2016
Ngày hiệu lực13/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1645/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1645/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển ngành thương mại Cao Bằng 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1645/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển ngành thương mại Cao Bằng 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1645/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành13/09/2016
        Ngày hiệu lực13/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1645/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển ngành thương mại Cao Bằng 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1645/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển ngành thương mại Cao Bằng 2020 2016

            • 13/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực