Quyết định 1646/QĐ-UBND

Quyết định 1646/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1646/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Hòa Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1646/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ

TIẾP CÔNG DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/ 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như điều 3
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
TT Hội đồng nhân dân tnh;
-
Đoàn ĐBQH tnh;
-
Chủ tịch các Phó Chtịch UBND tỉnh;
-
Ủy ban Kiểm tra Tnh ủy;
-
Ban Nội chính Tnh ủy;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Chánh, các Phó Chánh VPUBND tnh;
-
Các chuyên viên VPUBND tnh;
-
Lưu TCD (VC.80)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH HÒA BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Tiếp công dân), Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn Đại Biểu quc hội tỉnh, Hội đng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp trao đổi thông tin về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo phải kịp thời đúng nội dung, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Mọi hoạt động phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân;

3. Hoạt động phối hợp giữa Ban Tiếp công dân với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện pháp luật và các quy định về tiếp công dân liên quan đến tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng chương trình, kế hoạch cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật do Ban Tiếp công dân chuyển đến để tham mưu theo chức năng hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, việc tham mưu, giải quyết của các cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Ban Tiếp công dân, đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu, chuẩn bị những tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại, tcáo để phục vụ Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ và đột xuất.

4. Tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tcáo của công dân; thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chuẩn bị tốt việc phục vụ cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phối hợp tiếp công dân tới phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực, ngành, địa phương mình quản lý;

3. Phối hợp hướng dẫn công dân đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; tham mưu để giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nội quy, quy chế tiếp công dân;

4. Phối hợp phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của cấp ủy, chính quyền tỉnh;

5. Thực hiện các phương thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TIẾP CÔNG DÂN

Điều 5. Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Trụ sở Tiếp công tỉnh đặt tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình do Ban Tiếp công dân tỉnh quản lý là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tchức, phục vụ cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Lịch tiếp công dân

1. Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tiếp công dân mỗi tháng 01 lần, lịch và thành phần tiếp công dân định kỳ được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, Trang thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; mời đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tham gia buổi tiếp công dân định kỳ;

2. Ban Tiếp công dân và đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công tỉnh trong giờ hành chính những ngày làm việc trong tuần.

Điều 7. Thành phần tham dự tiếp công dân định kỳ cùng Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm tchức, điều hành, phục vụ cho việc tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành ph Hòa Bình.

Các Sở, Ban, ngành có nội dung liên quan đến phản ánh, khiếu nại của công dân có trách nhiệm phục vụ việc tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biu quc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia phục vụ việc tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh khi được mời hoặc yêu cầu; trường hợp có công dân khiếu nại đông người vượt cấp, thì tổ chức vận động và đón công dân của địa phương mình về nơi cư trú và giải quyết khiếu nại tại cơ sở.

Điều 8. Công tác giao ban, báo cáo

Trưởng ban Tiếp công dân chủ trì phối hợp với đại diện các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy họp giao ban tháng, quý, 6 tháng, năm theo giấy mời của Ban Tiếp công dân tỉnh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 9. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cử đại diện có năng lực, trình độ phù hợp phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

1. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý khiếu nại, phản ánh của công dân vchủ trương, đường li, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vn đ cp thiết của công dân khi có yêu cầu gặp Lãnh đạo Tỉnh ủy; chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo Tỉnh ủy tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất;

2. Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về nhng vấn đề liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, thuộc thm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3. Đại diện Ban Nội chính tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực công tác nội chính và phòng chng tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Đại biểu Quốc hội tỉnh, với Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; kịp thời nắm bắt, phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Quốc hội; chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ và đột xuất.

5. Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo những vấn đề cấp thiết khi công dân có yêu cầu gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Duy trì mối quan hệ với các cơ quan phối hợp về thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1. Phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, đảm bảo công tác tham mưu chính xác, hiệu quả chất lượng trong quá trình xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2. Phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan Trung ương về các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành;

3. Ban Tiếp công dân phối hợp Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc, Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố, bộ phận tiếp công dân các Sở, Ban, Ngành về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, đồng thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị chuyên đvề công tác tiếp công dân và xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tcáo; cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu và cử đúng cán bộ, công chức, người có trách nhiệm tham dự tiếp công dân theo yêu cu của Ban Tiếp công dân tỉnh.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung lĩnh vực quản lý của cơ quan để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp dân có hiệu quả.

Điều 11. Đối với các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Phối hợp chặt chẽ vi Ban Tiếp công dân để trao đổi thông tin, thẩm định nội dung các dự thảo văn bản chỉ đạo, quyết định, thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các Văn bản chỉ đạo liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân tnh được gửi cho Ban Tiếp công dân để theo dõi, phục vụ công tác tiếp công dân thường xuyên.

Điều 12. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo điều kiện vật chất cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân, bố trí thường trực, bảo vệ Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong và ngoài giờ hành chính;

Khi có vụ việc khiếu nại đông ngưi, phức tạp yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan bàn biện pháp giải quyết; cử chuyên viên tham dự tiếp công dân khi Ban Tiếp công dân tỉnh đề nghị.

Điều 13. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp công dân, có biện pháp xử lý những người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự nhân phẩm cán bộ tiếp công dân, xâm phạm tài sản của nhà nước, cá nhân.

Khi có tình huống khiếu kiện đông người, phức tạp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh thì phi hợp Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan chức năng thực hiện Quy chế số 62/QCPH-TTT-CAT ngày 06/01/2015 của Công an tỉnh và Thanh tra tnh về việc phối hợp giữa Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 14. Đối với Ban Tiếp công dân Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện quy chế nếu phát sinh những khó khăn vướng mắc hoặc có những vấn đề không phù hợp, đề nghị phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1646/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1646/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1646/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1646/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Hòa Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1646/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Hòa Bình 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1646/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1646/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Hòa Bình 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1646/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Hòa Bình 2015

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực