Quyết định 1647/QĐ-UBND

Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 705-TB/TU ngày 06/7/2012 “Về việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh” và Thông báo số 1059-TB/TU ngày 14/6/2013 “Về tình hình triển khai Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm Hành chính công”;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 190/TTr-SNV ngày 21/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Uông Bí.

2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Uông Bí (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh):

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đang theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí xem xét, quyết định.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế, nhân lực của Trung tâm

1) Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm là Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí được phân công chuyên trách trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Trung tâm.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

b) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

c) Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại.

3. Biên chế, nhân lực:

3.1. Biên chế chuyên trách:

a) Giám đốc.

b) Phó Giám đốc.

c) Nhân viên làm công tác công nghệ thông tin-quản trị mạng, tổng hợp, kế toán, hành chính.

d) Nhân viên hướng dẫn, phục vụ, lái xe.

3.2. Biên chế không chuyên trách:

a) Công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn được biệt phái về làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Các phòng, ban căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính, khối lượng công việc liên quan để cử số lượng công chức, viên chức về làm việc tại Trung tâm cho phù hợp.

b) Công chức thuộc Thanh tra thành phố được cử tới làm việc tại bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại.

Các cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm thuộc biên chế của các phòng, ban chức năng là những người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu không chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ mà phải có khả năng hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; xem xét, kiểm tra hồ sơ, phân loại hồ sơ, trực tiếp nghiên cứu, thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền được phân công hoặc trình cấpthẩm quyền phê duyệt; hoặc chuyển phòng, ban chuyên môn có liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Công chức được cử về làm nhiệm vụ tại bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, thanh tra, kiểm tra.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc bố trí, sử dụng, quản lý và đề xuất cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm.

Điều 4. Cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động

1. Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan bố trí trụ sở làm việc, kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm gồm kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và kinh phí được trích lại từ phí, lệ phí thu tại Trung tâm theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Đài PTTH tỉnh, Báo QNinh;
- V1, V2, V3, V4, KHCN, KSTT, TH1;
- Tr.tâm Thông tin - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT,TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1647/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1647/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1647/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1647/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí Quảng Ninh

            • 28/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực