Quyết định 1648/QĐ-UBND

Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1648/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 94/TTr-STP ngày 29 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục 07 (Bảy) thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung đến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực chứng thực mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP
-
CT, các PCT UBND tnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT (BL)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL, quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Đơn vthực hiện

1

 

Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chứng thực

Chứng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

2

 

Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chứng thực

Chứng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

3

 

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chứng thực

Chứng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

4

 

Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chng thực

Chứng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

5

 

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chứng thực

Chng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

6

 

Chng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chứng thực

Chứng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

7

 

Chng thực việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc

- Thông tư số 226/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Chứng thực

Chứng thực

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1648/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1648/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2018
Ngày hiệu lực07/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1648/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1648/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1648/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1648/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýVương Phương Nam
       Ngày ban hành07/09/2018
       Ngày hiệu lực07/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1648/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1648/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Bạc Liêu

           • 07/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực