Quyết định 1648/QĐ-UBND

Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1648/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị hủy bỏ bãi bỏ thẩm quyền Sở Giáo dục Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 577/TTr-SGDĐT ngày 11/7/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 463/STP-KSTT ngày 17/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên.

(Danh mục TTHC kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, STP, TT-CB, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Hữu Thế

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

TÊN TTHC

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

3

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

4

Giải thể trường trung học phổ thông

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

9

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

10

Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

11

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

12

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ; tin học

14

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

15

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

16

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

17

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

18

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

19

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

20

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

21

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

22

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

23

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

24

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên

25

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

26

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

27

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường ph thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

28

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

29

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

30

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

31

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

32

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

33

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

34

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

35

Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

36

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

37

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

38

Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

II. Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

1

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

2

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

3

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

III. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

1

T-PYE-187891-TT

Thủ tục Cấp bản sao Văn bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc

2

T-PY -149640-TT

Thủ tục Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trong văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và cấp lại bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

3

T-PYE-052022-TT

Thủ tục Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học

4

T-PYE-188215-TT

Thủ tục Xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

5

T-PYE-159755-TT

Thủ tục tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với sở Giáo dục và Đào tạo

6

T-PYE-188159-TT

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trung học và rèn luyện kỹ năng sống

7

T-PYE-138229-TT

Thủ tục Thủ tục cấp phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

8

T-PYE-138255-TT

Thủ tục Cấp giấy phép mở lớp THPT hệ Giáo dục Thường xuyên

9

T-PYE-188180-TT

Thủ tục Thẩm định công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

10

T-PYE-188187-TT

Thủ tục Thẩm định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

11

T-PYE-188195-TT

Thủ tục Thẩm định công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia

12

T-PYE-188159-TT

Thủ tục hành chính về công tác Tiếp công dân.

13

T-PYE-187834-TT

Thủ tục giải quyết đơn tố cáo

14

T-PYE-187840-TT

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

15

T-PYE-187846-TT

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai

16

T-PYE-187852-TT

Thủ tục Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

17

T-PYE-187598-TT

Thủ tục miễn, giảm học phí trực tiếp cho học sinh Trung học phổ thông tại các trường công lập.

18

T-PYE-187726-TT

Thủ tục cấp bù học phí cho học sinh Trung học phổ thông đối tượng được miễn, giảm học phí học tại các trường ngoài công lập.

19

T-PYE-187757-TT

Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh Trung học phổ thông tại các trường học.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1648/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1648/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1648/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1648/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị hủy bỏ bãi bỏ thẩm quyền Sở Giáo dục Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1648/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị hủy bỏ bãi bỏ thẩm quyền Sở Giáo dục Phú Yên 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1648/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýTrần Hữu Thế
       Ngày ban hành20/07/2016
       Ngày hiệu lực20/07/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1648/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị hủy bỏ bãi bỏ thẩm quyền Sở Giáo dục Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1648/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị hủy bỏ bãi bỏ thẩm quyền Sở Giáo dục Phú Yên 2016