Quyết định 1649/QĐ-BTTTT

Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông đã được thay thế bởi Quyết định 1201/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản; tổ chức bản thảo; tổ chức biên soạn, thẩm định, biên tập, thiết kế, chế bản, in và phát hành sách, xuất bản phẩm (bao gồm xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử) theo qui định của pháp luật.

2. Thực hiện xuất bản:

a) Sách, tài liệu chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật; sách lịch sử truyền thống;

b) Sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Nguyên;

c) Sách, tài liệu khoa học - công nghệ, kinh tế; qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng; sách quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh; giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước về thông tin và truyền thông;

d) Sách giáo trình, bài giảng, sách tra cứu, từ điển các loại (trừ từ điển chuyên ngành khác không thuộc chức năng của cơ quan chủ quản), sách chuyên khảo, sách tham khảo dùng cho các hệ đào tạo và các bậc học phổ thông trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

đ) Sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng; các xuất bản phẩm khác có nội dung về thông tin và truyền thông (lịch, băng đĩa; bưu ảnh, bưu thiếp...) và các xuất bản phẩm khác có nội dung phù hợp với tôn chỉ mục đích của Nhà xuất bản.

3. Phối hợp phổ biến tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực thuộc phạm vi Bộ quản lý.

4. Phối hợp, tổ chức thực hiện các xuất bản phẩm, các chương trình phục vụ sự nghiệp thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo qui định của pháp luật.

5. Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức biên soạn và xuất bản các tài liệu phục vụ công tác tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

6. Phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành trong công tác điều tra, khảo sát số liệu, thông tin về nhu cầu xuất bản phẩm, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về xuất bản tại các vùng trọng điểm trên cả nước.

7. Được chủ động phát triển các hoạt động xuất bản, in, phát hành và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản.

8. Được hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phục vụ các hoạt động xuất bản, in và phát hành theo qui định của pháp luật;

9. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài sản, hồ sơ tài liệu của Nhà xuất bản; bảo toàn và phát triển các nguồn nhân lực được giao theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo:

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành các mặt công tác của Nhà xuất bản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc giao theo qui định của Luật xuất bản.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Các đơn vị chuyên môn:

- Ban Biên tập sách Chính trị - Kinh tế - Xã hội;

- Ban Biên tập sách Khoa học - Kỹ thuật;

- Ban Xuất bản điện tử và Ứng dụng công nghệ thông tin;

- Phòng Thiết kế - Sản xuất;

- Phòng Kinh doanh - Xuất bản phẩm;

- Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng;

- Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại Tây Nguyên.

b) Các đơn vị chức năng:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Tài chính - Kế toán.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng, ban, chi nhánh, trung tâm do Giám đốc Nhà xuất bản qui định.

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Nhà xuất bản tại Tây Nguyên có con dấu và tài khoản theo qui định của pháp luật.

3. Số lượng người làm việc của Nhà xuất bản do Giám đốc xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Ngân hàng, Kho bạc, Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1649/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1649/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1649/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1649/QĐ-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýNguyễn Bắc Son
      Ngày ban hành07/11/2014
      Ngày hiệu lực07/11/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1649/QĐ-BTTTT năm 2014 chức năng nhiệm vụ tổ chức Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông