Quyết định 1649/QĐ-UBND

Quyết định 1649/QĐ-UBND năm 2019 công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1649/QĐ-UBND 2019 thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngay 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 62/TTr-SKHĐT ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thực hiện thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau (có Quy định cụ thể kèm theo).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định. Định kỳ hằng năm hoặc theo tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
- Phòng KT,CCHC (KC);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Điều 1. Nguyên tắc, mục đích liên thông giải quyết thủ tục hành chính

1. Tuân thủ đúng Quy định này và các văn bản khác có liên quan.

2. Cá nhân, người đại diện hộ gia đình có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, Chi cục Thuế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

Điều 3. Hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính

1. Hồ sơ liên thông thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Mu quy định tại Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): 01 bản.

- Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình: 02 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập: 01 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo Mẫu quy định tại Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) (nếu có): 01 bản.

- Tờ khai đăng ký thuế (theo Mu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế): 01 bản.

2. Hồ sơ liên thông thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (trường hp hộ kinh doanh chưa được cấp mã số thuế) và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

- Tờ khai đăng ký thuế (theo Mu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế): 01 bản.

- Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình: 01 bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 01 bản.

3. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

Điều 4. Quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính

1. Cá nhân, người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của y ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

a) Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho người đăng ký hộ kinh doanh.

b) Trường hp hồ sơ đã đầy đủ, hp lệ thì cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, viết phiếu hẹn cho người đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

3. Chuyển hồ sơ

a) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện, thành phố chuyển hồ sơ đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh huyện, thành phố; chuyển hồ sơ đăng ký mã số thuế cho Chi cục Thuế huyện, thành phố ngay sau khi nhận được kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh huyện, thành phố chuyển sang.

b) Thời gian thực hiện: Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

4. Giải quyết thủ tục hành chính

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào phần mềm Hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau; gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử cho Chi cục Thuế huyện, thành phố; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện: 1,5 ngày làm việc.

Đối với hồ sơ qua thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan đăng ký kinh doanh của huyện, thành phố trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bsung gửi cho người đăng ký hộ kinh doanh thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Chi cục Thuế huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật đối xứng mã số thuế vào phần mềm Hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.

Đối với hồ sơ qua thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, Chi cục Thuế huyện, thành phố trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung gửi cho người đăng ký hộ kinh doanh thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh huyện, thành phố gửi qua mạng điện tử.

5. Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trả kết quả cho người đăng ký hộ kinh doanh (gồm Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế) bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.

Trường hợp hồ sơ được giải quyết trước hạn thì cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động liên hệ với người đăng ký hộ kinh doanh đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1649/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1649/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2019
Ngày hiệu lực27/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1649/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1649/QĐ-UBND 2019 thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1649/QĐ-UBND 2019 thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1649/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành27/09/2019
        Ngày hiệu lực27/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1649/QĐ-UBND 2019 thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1649/QĐ-UBND 2019 thí điểm liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tỉnh Cà Mau

         • 27/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực