Quyết định 165/QĐ-TTg

Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Đề án Đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT, CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG PHỤC VỤ AN NINH TRẬT TỰ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Đầu tư đồng bộ, hiện đại để kết nối, chia sẻ dữ liệu (có thể sử dụng chung, phù hợp với mục tiêu và là tiêu chí quan trọng để xây dựng thành phố thông minh); bảo đảm yêu cầu mở, đáp ứng nhu cầu nâng cấp, mở rộng khi cần thiết.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý, minh bạch số liệu, phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình cải cách hành chính Nhà nước.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về an ninh, trật tự, đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung giữa ngành Công an và ngành Giao thông vận tải (dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép lái xe, mã số định danh cá nhân....); vận hành bảo đảm đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

d) Ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Đối với các tuyến cao tốc xây dựng mới, hệ thống camera phải được thiết kế, xây dựng đồng bộ trước khi đưa tuyến đường đi vào hoạt động, liên thông dữ liệu để dùng chung cho cả việc theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý đường bộ và phục vụ phát hiện vi phạm, tội phạm trên tuyến của lực lượng Công an nhân dân.

2. Mục tiêu tổng quát

a) Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông, xây dựng hệ thống quản lý điều hành, kết nối các hệ thống camera giám sát phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc.

b) Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; trong đó có loại thông tin, dữ liệu thu thập, khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dùng chung...

c) Xây dựng hành lang pháp lý trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh.

3. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

b) Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Xây dựng mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông cho Công an các địa phương áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

d) Tổ chức đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng Công an nhân dân trong việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xử lý vi phạm và an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

đ) Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về việc lắp đặt hệ thống giám sát để đảm bảo tính thống nhất và tích hợp được các hệ thống.

e) Tầm nhìn đến năm 2030

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông...

- Nâng cao năng lực giám sát, quản lý điều hành giao thông và an ninh trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

- Cung cấp cho người dân, người tham gia giao thông các dịch vụ giao thông thông minh và các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh và tổ chức đào tạo nghiệp vụ.

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về việc lắp đặt, trang bị các hệ thống giám sát trên toàn quốc.

- Xây dựng quy định về quản lý, phân cấp chia sẻ dữ liệu camera giám sát về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Quy định đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong dự án các tuyến đường cao tốc, quốc lộ khi xây dựng mới.

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống camera giám sát.

- Cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xây dựng phần cứng, đặc biệt là phần mềm hệ thống giám sát tiên tiến phục vụ phát hiện vi phạm, truy tìm phương tiện, tội phạm trên tuyến giao thông.

2. Triển khai các dự án đầu tư hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

a) Dự án 1

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng một trung tâm dữ liệu dùng chung, có khả năng tích hợp quản lý các hệ thống camera giám sát khi cần kết nối vào hệ thống để Công an các đơn vị, địa phương khai thác sử dụng khi có yêu cầu.

- Nội dung chính của dự án:

+ Đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung có khả năng tích hợp các hệ thống camera giám sát trên không gian mạng; quản lý dữ liệu dùng chung và tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công an, nhất là ngành Giao thông vận tải và Tài chính, bao gồm: Hệ thống đăng ký quản lý phương tiện giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm; hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông; hệ thống quản lý giấy phép lái xe; hệ thống cơ sở dữ liệu đăng kiểm; xe kinh doanh vận tải (cả thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình của xe và camera lắp trong xe); hệ thống bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; hệ thống dữ liệu xe nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước...

+ Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động giám sát biển số xe; giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm; giám sát an ninh trật tự...

+ Lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc trên toàn quốc và các hệ thống camera tại các địa phương đã được đầu tư trang bị để kết nối vào hệ thống giám sát an ninh, trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông. Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh với Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an.

+ Xây dựng giải pháp bảo đảm an ninh mạng có khả năng giám sát, phát hiện, ngăn chặn hoạt động phát tán mã độc, tấn công mạng, xâm nhập trái phép hệ thống; giải pháp quản lý, chống thất thoát dữ liệu, lộ, mất bí mật nhà nước; bảo vệ thông tin cá nhân.

- Chủ đầu tư: Cục Cảnh sát giao thông

- Địa điểm đầu tư: Cục Cảnh sát giao thông; số 112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

b) Dự án 2

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội để quản lý, điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công của người dân như: Xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội...

- Nội dung chính của dự án:

+ Xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt). Điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát...

+ Cung cấp thông tin về tình trạng giao thông thông qua nền tảng công nghệ số, bản đồ số cho người tham gia giao thông.

+ Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên nhận dạng khuôn mặt...

+ Nâng cấp tính năng phần mềm hiện có tại Trung tâm theo hướng tự động cập nhật dữ liệu, phân tích dữ liệu theo yêu cầu như: Tự động phát hiện xe vi phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất cắp, xe tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...).

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh, hệ thống điều khiển hiển thị và giám sát; Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Bổ sung màn hình điện tử tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, cổng nhà ga để phục vụ công tác chỉ huy điều hành giao thông, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

+ Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường.

- Chủ đầu tư: Công an thành phố Hà Nội

- Địa điểm đầu tư: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội

c) Dự án 3

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh để quản lý, điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trên không gian mạng và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công của người dân như: Xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội...

- Nội dung chính của dự án:

+ Xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt). Điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát...

+ Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên nhận dạng khuôn mặt...

+ Nâng cấp tính năng phần mềm hiện có tại Trung tâm theo hướng tự động cập nhật dữ liệu, phân tích dữ liệu theo yêu cầu như: Tự động phát hiện xe vi phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ cơ ùn tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất cắp, xe tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...).

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh, hệ thống điều khiển hiển thị và giám sát; xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Bổ sung màn hình điện tử tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, cổng nhà ga để phục vụ công tác chỉ huy điều hành giao thông, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

+ Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường.

- Chủ đầu tư: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa điểm đầu tư: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh

3. Phạm vi, thời gian thực hiện Đề án

- Đề án thực hiện trong phạm vi lực lượng Công an nhân dân, đơn vị ngoài ngành Công an (đơn vị phối hợp thực hiện).

- Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2021 đến năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 2.150 tỷ đồng (trong đó Dự án 1: Khoảng 850 tỷ đồng; Dự án 2: Khoảng 650 tỷ đồng; Dự án 3: Khoảng 650 tỷ đồng). Kinh phí cụ thể để triển khai Đề án sẽ được tính toán trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nguồn vốn thực hiện Đề án: Nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan khác đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đánh giá hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện Đề án, dự án theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức nghiệp vụ cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong Đề án.

- Lập, thẩm định, trình duyệt các dự án thành phần thuộc Đề án này và bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Chủ động triển khai các giải pháp để huy động nguồn lực xã hội tham gia thực hiện Đề án, giảm chi từ ngân sách nhà nước; bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin cũng như hiệu quả của Đề án.

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án khi cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

- Quy định về quản lý, phân cấp chia sẻ dữ liệu camera giám sát về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống camera giám sát.

- Quy định cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xây dựng phần cứng, đặc biệt là phần mềm hệ thống giám sát tiên tiến phục vụ phát hiện vi phạm, truy tìm phương tiện, tội phạm trên tuyến giao thông.

2. Bộ Giao thông vận tải: Đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng mới các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm kết nối, liên thông đồng bộ với hệ thống do ngành Công an quản lý để phục vụ việc theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý đường bộ và nhiệm vụ phát hiện vi phạm, tội phạm trên tuyến của lực lượng Công an nhân dân.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định về cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp các dự án thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công để triển khai các nhiệm vụ của Đề án do Bộ Công an chủ trì theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Bộ Tài chính: Bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Bộ Công an để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi bộ, ngành phụ trách.

- Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện việc kết nối chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi địa phương.

- Xây dựng dự toán và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí để thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi của địa phương theo quy định của pháp luật. Bố trí kinh phí để đầu tư hoặc thuê dịch vụ camera giám sát của các đơn vị cung cấp theo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, KTTH, KGVX, QHĐP; Cục KSTT;
Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2021
Ngày hiệu lực03/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(04/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Đề án Đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Đề án Đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành03/02/2021
        Ngày hiệu lực03/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (04/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Đề án Đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Đề án Đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông

            • 03/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực