Quyết định 165/QĐ-UBDT

Quyết định 165/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-UBDT Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 165/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;

Căn cứ kế hoạch của các Vụ: Tổng hợp, Địa phương I, Địa phương II, Địa phương III và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015, bao gồm:

1. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng dân tộc thiểu số.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công trình nước sạch, nhà vệ sinh vùng dân tộc thiểu số tại địa phương.

(Có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Vụ Địa phương I, II, III UBDT và VP đại diện tại TP HCM (th/h);
- Vụ KH-TC, VP UBDT (th/h);
- Văn phòng thường trực chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn;
- BDT các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Kon Tum, Bình Định, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Bình Thuận;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng dân tộc thiểu số:

1. Mục đích: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc các cấp ở địa phương, lãnh đạo xã, đoàn thể xã, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, người dân hưởng lợi nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân vùng đồng bào dân tộc về quản lý, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện vệ sinh môi trường.

2. Nội dung: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực; phổ biến các mô hình tốt, hiệu quả về quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng, tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh môi trường; nâng cao năng lực truyền thông và giám sát cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn, bản, người có uy tín về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

- Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng, duy tu bảo dưỡng công trình nước, nhà vệ sinh;

- Các mô hình, giải pháp quản lý vận hành bền vững phù hợp tại địa phương;

- Vai trò của người dân, đoàn thể xã hội, cộng đồng trong việc xây dựng, kiểm tra, giám sát công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình về quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương.

3. Địa điểm và thời gian: Tổ chức ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Tây nguyên, miền Trung và tỉnh có đông đồng bào DTTS ở đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể:

3.1. Thời gian: Quý II, III, IV năm 2015

3.2. Địa điểm:

- 01 lớp tổ chức tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thời gian tập huấn; 02 ngày quý II năm 2015. Vụ Địa phương I chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, thời gian tập huấn: 02 ngày quý II năm 2015. Vụ Địa phương I chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, thời gian tập huấn: 02 ngày quý III năm 2015. Vụ Tổng hợp chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, thời gian tập huấn: 02 ngày quý III năm 2015. Vụ Tổng hợp chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, thời gian tập huấn: 02 ngày quý III năm 2015. Vụ Địa phương II chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, thời gian tập huấn: 02 ngày quý III năm 2015. Vụ Địa phương II chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thời gian tập huấn: 02 ngày quý III năm 2015. Vụ Địa phương II chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, thời gian tập huấn: 03 ngày (gồm: 02 ngày tập huấn tại hội trường và 01 ngày đi tham quan mô hình thực tế). Vụ Địa phương III chủ trì thực hiện.

- 01 lớp tổ chức tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thời gian tập huấn: 03 ngày (gồm: 02 ngày tập huấn tại hội trường và 01 ngày đi tham quan mô hình thực tế). Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

4. Số lượng tham dự tập huấn: Dự kiến từ 50 - 80 người/lớp tập huấn, tùy theo kinh phí được giao.

5. Thành phần tham dự:

5.1. Lớp tập huấn tại tỉnh Lào Cai:

- Ban tổ chức: Vụ Địa phương I, Vụ CSDT, BDT tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Bảo Thắng.

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Vụ Địa phương I, UBDT; lãnh đạo BDT tỉnh; thường trực BCĐ Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tỉnh, lãnh đạo UBND huyện.

- Học viên:

+ Đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc, phóng viên báo đài địa phương

+ Cán bộ xã, thôn bản, già làng, bí thư chi bộ, người có uy tín...

5.2. Lớp tập huấn tại tỉnh Hà Giang:

- Ban tổ chức: Vụ Địa phương I, Vụ CSDT, BDT tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh, UBND huyện Hoàng Su Phì.

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Vụ Địa phương I, UBDT; lãnh đạo BDT tỉnh; thường trực BCĐ Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT tỉnh, lãnh đạo UBND huyện.

- Học viên:

+ Đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc, phóng viên báo đài địa phương

+ Cán bộ xã, thôn bản, già làng, bí thư chi bộ, người có uy tín...

5.3. Lớp tập huấn tại tỉnh Bắc Kạn:

- Ban tổ chức: Vụ Tổng hợp và các Vụ, đơn vị liên quan

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc, Trung tâm nước sạch của tỉnh, UBND huyện...

+ Cán bộ xã, thôn bản, già làng, người có uy tín...

5.4. Lớp tập huấn tại tỉnh Tuyên Quang:

- Ban tổ chức: Vụ Tổng hợp các Vụ, đơn vị liên quan

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Trung tâm nước sạch của tỉnh, UBND huyện phòng dân tộc...

+ Cán bộ xã, thôn bản, già làng, người có uy tín...

5.5. Lớp tập huấn tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum:

- Ban tổ chức: Vụ Địa phương II, Ban Dân tộc tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Đăk Hà

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Cán bộ Phòng Dân tộc, BCĐ CTMTQG về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn huyện

+ Cán bộ UBND các xã trong huyện

+ Cán bộ thôn, bản, già làng, người có uy tín...

5.6. Lớp tập huấn tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định:

- Ban tổ chức: Vụ Địa phương II, Ban Dân tộc tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Vân Canh

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Cán bộ Phòng Dân tộc, BCĐ CTMTQG về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn huyện

+ Cán bộ UBND các xã trong huyện

+ Cán bộ thôn, bản, già làng, người có uy tín...

5.7. Lớp tập huấn tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng:

- Ban tổ chức: Vụ Địa phương II, Ban Dân tộc tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Di Linh

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Cán bộ Phòng Dân tộc, BCĐ CTMTQG về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn huyện

+ Cán bộ UBND các xã trong huyện

+ Cán bộ thôn, bản, già làng, người có uy tín...

5.8. Lớp tập huấn tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu:

- Ban tổ chức: Vụ Địa phương III

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Cán bộ BDT tỉnh, Phòng Dân tộc huyện, lãnh đạo đoàn thể cấp xã

+ Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, người có uy tín, trụ trì, đại diện Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer

+ Cơ quan báo chí Trung ương, địa phương

5.9. Lớp tập huấn tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận:

- Ban tổ chức: Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc tỉnh

- Báo cáo viên

- Học viên:

+ Cán bộ BDT tỉnh, Phòng Dân tộc huyện, lãnh đạo đoàn thể cấp xã

+ Ban nhân dân thôn, ấp, người có uy tín trong đồng bào DTTS và người dân.

II. Kiểm tra, giám sát thực hiện công trình nước sạch, nhà vệ sinh vùng dân tộc thiểu số tại địa phương.

1. Mục đích:

Nhằm đánh giá hiệu quả và tính bền vững của các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường làm cơ sở cho việc báo cáo và định hướng công tác xây dựng kế hoạch về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho giai đoạn tiếp theo.

2. Nội dung:

- Kiểm tra, đánh giá thực tế về thực trạng của các công trình nước sạch, nhà vệ sinh tại các xã, huyện có đông DTTS sinh sống tại địa phương.

- Làm việc với Sở, ban ngành; UBND huyện, xã về hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại vùng có đông DTTS sinh sống; phân tích, đánh giá các nguyên nhân, hạn chế trong sử dụng, duy trì các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

3. Thời gian, địa điểm:

3.1. Khu vực phía Bắc: tổ chức thực hiện tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang; thời gian dự kiến vào Quý II, III năm 2015. Vụ Địa phương I chủ trì thực hiện.

3.2. Khu vực Tây Nguyên và miền Trung: Tổ chức thực hiện tại các tỉnh Kon Tum, Bình Định và Lâm Đồng; thời gian dự kiến vào Quý III năm 2015. Vụ Địa phương II chủ trì thực hiện.

3.3. Khu vực Nam bộ:

- Tổ chức thực hiện tại tỉnh Bạc Liêu; thời gian dự kiến vào Quý II năm 2015. Vụ Địa phương III chủ trì thực hiện

- Tổ chức thực hiện tại tỉnh Bình Thuận; thời gian dự kiến vào Quý III năm 2015. Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện

4. Thành phần:

4.1. Khu vực phía Bắc: Vụ Địa phương I, Vụ CSDT, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

4.2. Khu vực Tây Nguyên và miền Trung: Vụ Địa phương II, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh.

4.3. Khu vực Nam bộ:

- Tại tỉnh Bạc Liêu: Vụ Địa phương III, Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

- Tại tỉnh Bình Thuận: Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

IV. Nguồn kinh phí thực hiện: 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015.

Thực hiện theo Quyết định số 560/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ Tổng hợp có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình CTMTQG về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TW, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả các Vụ, đơn vị thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban;

- Các Vụ, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện theo kế hoạch, xây dựng nội dung và dự toán chi tiết gửi Vụ Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định;

2. Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thẩm định dự toán theo kế hoạch này và dự toán kinh phí đã giao.

3. Các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc có liên quan phối hợp với Vụ Tổng hợp để triển khai theo kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, giao Vụ Tổng hợp phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan báo cáo, trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2015
Ngày hiệu lực23/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-UBDT Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/QĐ-UBDT Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành23/03/2015
        Ngày hiệu lực23/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-UBDT Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-UBDT Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn 2015

            • 23/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực