Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao Động Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 01 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/201/8/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2017TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trước đây thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC CẤP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Qua dịch vụ bưu chính công ích

I

TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

1

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ đơn và các giấy tờ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13);

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013);

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân (Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013).

X

 

 

2

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

+ Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

+ Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

+ Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

+ Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

3

Thủ tục giám định vết thương còn sót

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

4

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

5

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

6

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

7

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình nghi công liệt sĩ.

X

 

X

8

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật Người khuyết tật năm 2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật (Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012);

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật (Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012).

X

 

 

9

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật Người khuyết tật năm 2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012;

- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012

X

 

 

10

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội (Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017);

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018).

X

 

 

11

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

X

 

 

12

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

X

 

 

13

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

X

 

 

14

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động sơ sở trợ giúp xã hội do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

X

 

 

15

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

22 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013).

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2013).

X

 

 

16

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2013.

X

 

 

17

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2013.

X

 

 

18

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2013.

X

 

 

19

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

25 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2013.

X

 

 

20

Thủ tục thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ (Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014)

X

 

 

21

Thủ tục báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014

X

 

 

22

Thủ tục “Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động”

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014

X

 

 

23

Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi bổ sung, và đăng ký lại.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Bộ Luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

X

Mức độ 3

 

24

Thủ tục “Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp”

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

X

 

 

25

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

20 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016);

- Nghị định số số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định số số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018).

X

 

 

26

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

- Nghị định số số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

X

 

 

27

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

- Nghị định số số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

X

 

X

28

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

05-10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

- Nghị định số số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

X

 

X

29

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

 

30

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

 

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Không

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

X

 

 

31

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. (Trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05 ngày;

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội 05 ngày).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

X

 

 

32

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Trong đó thời gian giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05 ngày;

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội 05 ngày).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CPngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

X

 

 

33

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy địn chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

X

 

 

34

Đăng ký nhận hợp đồng lao động thực tập dưới 90 ngày

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007);

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007);

X

 

 

35

Đăng ký hợp đồng cá nhân

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.

X

 

 

36

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016);

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018);

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động nước ngoài tại Việt Nam (Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016).

X

 

 

37

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển được 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị dưới 200 lao động Việt Nam.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

X

 

 

38

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

X

 

 

39

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

500.000 đồng/ 1 giấy phép

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016;

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

X

Mức độ 4

X

40

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

400.000 đồng/ 1 giấy phép

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016;

- Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

X

 

X

41

Thu hồi giấy phép lao động

20 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

X

 

 

42

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Luật Việc làm năm 2013;

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

X

 

X

43

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Luật Việc làm năm 2013;

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

X

 

X

44

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo quy định của Bộ Tài chính

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Luật Việc làm năm 2013;

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

X

 

X

45

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

II

TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

1

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

X

 

 

2

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

X

 

 

3

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

X

 

 

4

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013);

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018);

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014).

X

 

 

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

06 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014.

X

 

 

6

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

08 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014.

X

 

 

7

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014.

X

 

 

8

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014.

X

 

 

9

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014.

X

 

 

10

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014.

X

 

 

11

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

12

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

X

 

 

13

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018;

X

 

 

15

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

16

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

32 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

17

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

X

 

 

18

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

- Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ

X

 

 

19

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

X

 

 

III

TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

1

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13);

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013);

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013).

X

 

X

2

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

3

Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

4

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

5

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

6

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

7

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014);

- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

- Thông tư liên lịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

X

 

X

8

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.

X

 

X

9

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014;

- Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.

X

 

X

10

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

11

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

12

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

13

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

14

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

X

 

X

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.

X

 

X

16

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế

X

 

X

17

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

X

 

X

18

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.

X

 

X

19

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014;

- Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018.

X

 

X

20

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

X

 

X

21

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

X

 

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang Lào, Căm - Pu - Chia

25 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã tổng hợp xong danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chia;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

X

 

 

23

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em (Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015)

X

 

 

24

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015

X

 

 

25

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

11 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

X

 

 

26

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Trong 01 ngày làm việc khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

X

 

 

27

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Trong 01 ngày làm việc khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

X

 

 

28

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

35 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật người khuyết tật năm 2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

X

 

 

29

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật người khuyết tật năm 2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

X

 

 

30

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

X

 

 

31

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Không quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

X

 

 

32

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

33

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

03 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

X

 

 

34

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

06 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

X

 

 

35

Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

X

 

 

36

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

05 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

X

 

 

37

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

X

 

 

38

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

15 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy Xđịnh chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

X

 

 

39

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

25 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết mt số điều của Luật trẻ em.

X

 

 

40

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

07 ngày làm việc kẻtừ khi tiếp nhận giấyđề nghị của hộ gia đình

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

X

 

 

41

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

07 ngày làm việc kẻ từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

X

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Qua dịch vụ bưu chính công ích

I

TTHC không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội

32 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Không

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội (Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017)

X

 

 

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

10 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Không

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017

X

 

 

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Theo thỏa thuận

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Không

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017

X

 

 

4

Dừng trợ cấp tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

07 ngày làm việc

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Không

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017

X

 

 

5

Thủ tục Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

07 ngày làm việc

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Không

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7 /2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6 /2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng biện pháp đối với người chưa thành niên người tự nguyện;

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013);

- Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-số BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chínhđưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT - BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012);

- Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH Ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dân xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc (Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014).

X

 

 

6

Thủ tục Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Không

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013;

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT - BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012;

- Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014.

X

 

 

7

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT - BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012;

- Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngay 12/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH.

X

 

 

8

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

9

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

10

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về tìm kiếm việc làm

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

11

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không quy định

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

12

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

13

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

14

Giải quyết hỗ trợ học nghề

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015;

- Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

X

 

 

15

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Không quy định

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

16

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng

Không quy định

Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Không

- Luật Việc làm năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

X

 

 

17

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

Công an xã, Công an huyện, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

 

X

 

 

II

TTHC không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

1

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

10 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

2

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Theo thỏa thuận

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

3

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

07 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Không

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

X

 

 

4

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

07 ngày làm việc

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy

X

 

 

5

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

07 ngày làm việc

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009.

X

 

 

6

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Chủ đầu tư các cấp và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

- Nghị định số 61/NĐ/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về cnh sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm về chính sách việc làm công;

- Thông tư số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm

- Quyết định 1287/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

X

 

 

III

TTHC không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

1

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

07 ngày làm việc

Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Không

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

 

X

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao Động Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao Động Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành01/03/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao Động Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Lao Động Điện Biên

            • 01/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực