Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Gia Lai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI VÀ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 22 thủ tục hành chính mới, 12 thủ tục hành chính sửa đổi và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng LĐTBXH, UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thủ tục giải quyết chế độ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

2

Thủ tục giải quyết chế độ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

3

Thủ tục giải quyết chế độ tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ

4

Thủ tục giải quyết chế độ hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

5

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

6

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ, tái phát và điều chỉnh chế độ

7

Thủ tục giám định vết thương còn sót

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

9

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

10

Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

11

Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

12

Thủ tục giải quyết di chuyển hồ sơ

13

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần

14

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

15

Thủ tục giải quyết sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

16

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

17

Thủ tục hỗ trợ khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

18

Thủ tục cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

19

Thủ tục giải quyết chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe

20

thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

21

Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1

Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi TTHC

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

T-GLA-057612- TT

Thủ tục giải quyết chế độ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

2

T-GLA-261019- TT

Thủ tục giải quyết chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

3

T-GLA-061830- TT

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ Thương binh

4

T-GLA-260997- TT

Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

5

T-GLA-260991- TT

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

6

T-GLA-261033- TT

Thủ tục mua bảo hiểm y tế

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

7

T-GLA-059623- TT

Thủ tục giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng

8

T-GLA-261031- TT

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

9

T-GLA-062693- TT

Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

10

T-GLA-062722- TT

Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước

Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1

T- GLA–246712-TT

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014

2

T-GLA-246723- TT

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ TTHC

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1

T-GLA-246722- TT

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2015
Ngày hiệu lực27/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Gia Lai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Gia Lai 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành27/02/2015
        Ngày hiệu lực27/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Gia Lai 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở lao động thương binh xã hội Gia Lai 2015

            • 27/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực