Quyết định 1650/QĐ-TTg

Quyết định 1650/QĐ-TTg năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương:

- Ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban thường trực;

- Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các ủy viên

- Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;

- Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ công tác giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định thành lập.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương

1. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

2. Tổ chức, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch và các hoạt động của Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Tổng hợp kết quả thực hiện; hướng dẫn xây dựng kế hoạch; tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn và phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương trung hạn và hàng năm giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; lập kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn sự nghiệp) hàng năm để triển khai các hoạt động phục vụ công tác chđạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Đề án, gửi cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổng hp chung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án.

5. Định kỳ hàng năm, 3 năm và 5 năm tchức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai các hoạt động của Đ án;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cp có thẩm quyền.

Điu 3. Tchức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Định kỳ 6 tháng và 1 năm tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các Quyết định trước đây của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- y ban Giám sát tài chính Quc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1650/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1650/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2016
Ngày hiệu lực23/08/2016
Ngày công báo06/09/2016
Số công báoTừ số 907 đến số 908
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1650/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1650/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Đức Đam
       Ngày ban hành23/08/2016
       Ngày hiệu lực23/08/2016
       Ngày công báo06/09/2016
       Số công báoTừ số 907 đến số 908
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016