Quyết định 1651/QĐ-UBND

Quyết định 1651/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1651/QĐ-UBND 2012 thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1651/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 23 (HAI MƯƠI BA) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 30 (BA MƯƠI) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 03 (BA) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 694/TTr-SVHTTDL ngày 17/7/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 23 (hai mươi ba) thủ tục hành chính mới ban hành, 30 (ba mươi) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 03 (ba) thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Thùy - Phòng VX;
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1651/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1651/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1651/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1651/QĐ-UBND 2012 thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1651/QĐ-UBND 2012 thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1651/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1651/QĐ-UBND 2012 thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1651/QĐ-UBND 2012 thủ tục hành chính mới thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực