Quyết định 1652/QĐ-UBND

Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 887/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1652/QĐ-UBND 2019 sửa đổi quy định về tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM C, KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 887/QĐ-UBND NGÀY 04/4/2018 BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng, tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1540/STC-GCS ngày 30/5/2019 và công văn số 582/STC-GCS ngày 16/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

Sở Y tế: thực hiện mua sắm tập trung đối với trang thiết bị ngành y tế, kể cả trang thiết bị giảng dạy; trừ 224 loại trang thiết bị, dụng cụ y tế thông dụng, rẻ tiền, có nhu cầu nhỏ lẻ, dễ hư hỏng không có tính năng và cấu hình, kỹ thuật phức tạp (tăng 123 loại so với Quyết định số 887/QĐ-UBND).

Kèm theo danh mục 224 loại trang thiết bị, dụng cụ y tế.

Các nội dung khác của Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND, TT ĐĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Các Sở, Ban, Ngành (20);
- UBND các huyện, tx, tp;
- LĐVP, TH, HCTC, TTCB,
- TTCB, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, H, CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ THÔNG DỤNG, RẺ TIỀN, CÓ NHU CẦU NHỎ LẺ, DỄ HƯ HỎNG KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh)

Stt

Tên trang thiết bị y tế

Đơn vị tính

1

Adaptor các loại

Cái

2

Aligator

Cái

3

Ẩm kế

Cái

4

Áo chì

Cái

5

Áo nệm giường bệnh nhân

Cái

6

Ballon (túi bóp bóng) các cỡ

Cái

7

Bàn chải phẫu thuật

Cái

8

Bản điện cực các loại, các cỡ

Cái

9

Bàn inox các loại

Cái

10

Bàn lăn gỗ massage chân

Cái

11

Bàn tập đứng thẳng bại não

Cái

12

Băng ca các loại

Cái

13

Bảng đo thị lực (có hộp đèn)

Cái

14

Bánh xe đẩy dụng cụ các loại, các cỡ

Cái

15

Banh, lưỡi banh các loại, các cỡ

Cái

16

By nước sử dụng cho Hệ thống N-Cpap các loại, các cỡ

cái

17

Bay trám các loại, các cỡ

Cái

18

Bình đựng bơm kim tiêm, vật sắt nhọn các loại, các cỡ

Cái

19

Bình hút dịch các loại, các cỡ

Cái

20

Bình hủy kim

Cái

21

Bình kềm Inox các loại, các cỡ

Cái

22

Bình lọc ẩm oxy

Bộ

23

Bình nước sạch Inox

Cái

24

Bình oxy + đng hồ đo áp lực + van điều chỉnh + bình làm ẩm + cannula thở oxy các c+ dây dẫn oxy

Bộ

25

Bo bơm hơi, van, đng hồ, bao vi...các loại, các cỡ máy đo huyết áp

Bộ

26

Bộ chọc dò màng phổi

Bộ

27

Bộ đặt nội khí quản các loại, các cỡ

Bộ

28

Bộ dây điện cực đĩa đo điện não các cỡ (0.5m-1.5m)

B

29

Bộ dây rửa máy dùng cho Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Cái

30

Bộ đèn các loại, các cỡ

Bộ

31

Bộ đo nhãn áp

Bộ

32

Bộ đóng đinh tháo đinh

Bộ

33

Bộ dụng cụ chọc dò ngoài màng tim

Bộ

34

Bộ dụng cụ hút phẫu thuật

Bộ

35

Bộ dụng cụ khám và đặt vòng

Bộ

36

Bộ dụng cụ phun khí dung các loại

Cái

37

Bộ dụng cụ tai mũi họng

Cái

38

Bộ giá đỡ giữ bơm định liều

Cái

39

Bộ giác hút

Cái

40

Bộ hút Karman

Cái

41

Bô inox nằm

Cái

42

Bộ kit đưa MTA

Bộ

43

Bo mạch máy quang châm laser

Cái

44

Bộ nạy tí hon

Bộ

45

Bo Output module máy in phim Xquang

Bộ

46

Board nguồn (máy hấp tiệt trùng)

Cái

47

Bơm tiêm rửa nội nha các loại

Cái

48

Bồn rửa mắt khẩn cấp

Cái

49

Bóng bóp các loại, các cỡ

Cái

50

Bóng đèn các loại, các cỡ

Cái

51

Bozi các loại

Bộ

52

Bút đánh dấu

Cây

53

Các dụng cụ phục hồi chức năng đơn giản

Bộ, cái

54

Cảm biến điện não dùng cho máy theo dõi độ mê sâu

Cái

55

Cân các loại, các cỡ (cân sức khỏe, cân phân tích, cân đng hồ, cân tiểu ly....)

Cái

56

Cán dao các cỡ, các loại

Cái

57

Cán gương các loại

Cái

58

Canulla nhựa silicon các cỡ

Cái

59

Cầu thang tập đi

Cái

60

Cây ấn huyệt xoa bóp các loại

Cái

61

Cây bóc tách các loại, các cỡ

Cây

62

Cây dũa xương các loại, các cỡ

Cây

63

Cây dùi các loại, các cỡ

Cái

64

Cây lăn xoa bóp các loại

Cái

65

Cây lấy Amalgame

Cái

66

Cây lấy di vật tai - mũi - họng các loại, cỡ

Cái

67

Cây lấy Eugenate

Cái

68

Cây luồn chỉ thép các loại, các cỡ

Cái

69

Cây nạo các loại, các cỡ

Cây

70

Cây nạo xương, nâng xương, giữ xương, bẫy xương, róc màng xương, đục xương, dũa xương, nạy xương, thìa nạo xương các loại, các cỡ

Cái

71

Cây nạy các loại, cỡ

Cây

72

Cây nội nha

Cây

73

Cây tháo vòng

Cây

74

Cây trám các loại

Cây

75

Cây treo dịch truyền các loại

Cái

76

Cây vén mạch máu

Cái

77

Cây vén trụ amidal

Cái

78

Chén inox các loại, các cỡ

Cái

79

Chìa khóa

Cái

80

Chi đánh bóng

Cái

81

Chi rửa các loại, các cỡ

Cái

82

Chống cắn dây (ngán miệng)

Cái

83

Chốt vặn tay khoan

Cái

84

Co máy thở BIPAP có đầu nối oxy

Cái

85

Co nối cho Hệ thống N-Cpap các loại, các cỡ

Cái

86

Cột lưu lượng Oxy các loại

Cái

87

Cột Oxy áp lực thấp

Cái

88

Cưa, Lưỡi cưa các loại, các cỡ

Cái

89

Cục treo tạ các cỡ

Cái

90

Cuvette (4secror )

Hộp

91

Đai các loại, các cỡ

Cái

92

Đài cao su đánh bóng

Cái

93

Dàn khung kéo tạ

Bộ

94

Dao đốt điện

Cái

95

Dao trám thẩm mỹ

Cái

96

Dao xẻ lạnh niệu quản

Cái

97

Đầu dây quang châm

Dây

98

Đầu Insert (Cạo vôi răng)

Cái

99

Đầu nối rửa kênh hút khí nước

Cái

100

Dầu Silicon

Chai

101

Đầu tạo ẩm sử dụng cho Hệ thống N-Cpap các loại, các cỡ

Cái

102

Dây bơm các loại

Sợi

103

Dây cảm biến SPO2

Sợi

104

Dây cáp các loại

Sợi

105

Dây dẫn các loại

Bộ

106

Dây điện châm các loại

Cái

107

Dây đốt cao tần các loại, các cỡ

Cái

108

Dây garo các loại

Sợi

109

Dây laser nội mạch

Cái

110

Dây máy thở các loại, các cỡ

Sợi

111

Dây nối máy hút, bóc rửa các loại

Sợi

112

Dây nối tấm điện cực các loại, các cỡ

Sợi

113

Dây silicon sử dụng cho Hệ thống N-Cpap các loại, các cỡ

Sợi

114

Đè bụng, đè ruột các loại, các cỡ

Cái

115

Đè lưỡi Inox

Cây

116

Đệm bọc ghế massager, ghế nha các loại

Bộ

117

Đèn Clar khám Tai Mũi Họng

Cái

118

Đèn gù các loại

Bộ

119

Đèn soi đáy mắt các loại

Cái

120

Đèn soi tai

Cái

121

Đèn tiểu phu ánh sáng lạnh

Cái

122

Đèn trám răng thẩm mỹ

Cái

123

Điện cực dán/miếng dán điện cực các loại

Miếng

124

Điện cực hai chân cắt đốt các loại, các cỡ

Cái

125

Đục lòng máng các loại, các cỡ

Cái

126

Dụng cụ bơm máu

Cái

127

Dụng cụ dẫn mũi khoan các loại, các cỡ

Cái

128

Dụng cụ đo bức xạ đèn

Cái

129

Dụng cụ gặm cột sống, gặm đĩa đệm các loại các cỡ

Cái

130

Dụng cụ test rò rỉ

Bộ

131

Dụng cụ thủy tinh các loại

Bộ

132

Dụng cụ vén tạng

Cái

133

Găng tay chì

Cặp

134

Giá treo, giá đdụng cụ các loại

Cái

135

Giường bệnh các loại

Cái

136

Gương soi họng thanh quản

Cái

137

Hạt lọc hệ thống RO

Kg

138

Hạt nhựa lõi lọc RO

Bình

139

Hộp đèn đọc phim X-Quang các loại

Cái

140

Hộp đựng trâm nội nha

Cái

141

Hộp hấp, hộp đựng dụng cụ các loại, các cỡ

Bộ

142

Huyết áp các loại

Bộ

143

Km, kéo, kẹp, nhíp, pen...các loại, các cỡ

Cái

144

Khay chữ nhật các loại, các cỡ

Cái

145

Khay đựng dụng cụ nội soi các cỡ cho máy hấp Sterrad

Cái

146

Khay quả đậu các loại, các cỡ

Cái

147

Khuân trám các loại

Bộ

148

Kim quang châm

Cái

149

Kính bảo hộ các loại

Cái

150

Kính chì

Cái

151

Kính lúp các loại

Cái

152

Lọ thủy tinh có nắp đậy

Cái

153

Lọc ẩm các loại, các cỡ

Cái

154

Lõi lọc nước các loại, các cỡ

Cái

155

Lưỡi đèn đặt nội khí quản các loại, các cỡ

Cái

156

Màng nhựa PE đóng túi sắc thuốc thang

Cuộn

157

Mặt nạ thở dùng cho máy thở không xâm lấn

Cái

158

Máy điện châm Các loại

Cái

159

Máy đo đường huyết cá nhân các loại

Cái

160

Máy đo SPO2 cầm tay

Cái

161

Máy hút ẩm

Cái

162

Máy hút đàm nhớt các loại

Cái

163

Máy hút khói khử mùi

Cái

164

Máy nén khí không dầu

Cái

165

Máy phun khí dung các loại

Cái

166

Máy quang châm laser

Cái

167

Máy rửa mũi xoang

Cái

168

Máy sấy tiêu bản

Cái

169

Máy tập khớp gối tự động

Cái

170

Máy xông các loại

Cái

171

Micro pipet các loại

Cái

172

Mỏ vịt các cỡ

Cái

173

Mũ điện não các loại

Cái

174

Mũi khoan xương các loại, các cỡ

Cái

175

Nắp đậy kênh sinh thiết

Cái

176

Nắp trocar các loại, các cỡ

Cái

177

Nạy các số, các loại

Cái

178

Nhiệt kế, ẩm kế các loại

Cái

179

Ống hút các loại, các cỡ

Cái

180

ng nghe các loại

Cái

181

Ống quấn chi dưới (Máy nén liên tục và ngắt quãng)

Cái

182

Ống tiêm sắt các loại

Cái

183

Ống vỏ ngoài thăm khám các loại, các cỡ

Cái

184

Phổi giả

Cái

185

Phụ kiện cho máy điện tim (Bo chuông, Kẹp cá sấu, cáp đo, pin...)

Cái

186

Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân (Cáp nối bao đo huyết áp, Bao đo huyết áp, Cáp đo SpO2, Sensor đo SpO2, Cáp đo điện tim, cáp đo ECG 3 điện cực, pin,...)

Cái

187

Pin các loại dùng cho TBYT

Cục

188

Que cấy các loại

Que

189

Que test hóa chất bảo quản máy Thận nhân tạo

Cái

190

Que thăm dò vết thương (Sonde cánh bướm)

Cái

191

Que thăm tử cung

Cái

192

Que thử tồn dư hàm lượng Clo, Peroxide, Peroxide Acid

Que

193

Rọ mây treo ngón tay các loại

Cái

194

Ruột kẹp các loại, các cỡ

Cái

195

Ruột súng xung kích các loại

Cái

196

Sensor cảm biến máy áp suất bồn (máy hấp tiệt trùng)

Cái

197

Sensor cảm biến mực nước trên và dưới (máy hấp tiệt trùng)

Cái

198

Shief che mắt bệnh nhân

Cái

199

Tấm bình phong chì các loại, các cỡ

Cái

200

Tấm điện cực trung tính các loại, các cỡ

Cái

201

Tấm lót khay đựng dụng cụ các cỡ cho máy hấp Sterrad

Cái

202

Tay cầm dây cưa, cây dẫn dây cưa, dây cưa

Cái

203

Tay khoan nha khoa các loại

Cái

204

Thám trâm

Cái

205

Thau ngâm dụng cụ các loại

Cái

206

Thòng lọng cắt polyp các cỡ

Cái

207

Thước đo các loại, các cỡ

Cái

208

Trocar các loại, các cỡ

Cái

209

Tủ các loại, các cỡ phục vụ Khám Chữa bệnh

Cái

210

Túi chườm các loại

Cái

211

Túi cứu thương, vali các loại

Cái

212

Túi nén ép liên tục và ngắt quãng các loại

Cái

213

Tuốc nơ vít các loại, các cỡ

Cây

214

Turbin tay khoan

Cái

215

Van âm đạo các loại

Cái

216

Van hút các loại, các cỡ

Cái

217

Van khí nước các loại, các cỡ

Cái

218

Van trocar các loại, các cỡ

Cái

219

Vít giữ banh các loại, các cỡ

Cái

220

Vỏ Amplazt 28 Fr

Cái

221

Vỏ ngoài cách điện

Cái

222

Vòng thắt trĩ 100 vòng /phút (100 chiếc)

Hộp

223

Xe đẩy bệnh nhân các loại

Cái

224

Xe đẩy các loại, các cỡ (Xe tiêm thuốc, xe đẩy dụng cụ, xe đẩy bình oxy, xe đế máy....

Cái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1652/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1652/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1652/QĐ-UBND 2019 sửa đổi quy định về tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1652/QĐ-UBND 2019 sửa đổi quy định về tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1652/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành10/06/2019
       Ngày hiệu lực10/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1652/QĐ-UBND 2019 sửa đổi quy định về tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1652/QĐ-UBND 2019 sửa đổi quy định về tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Dương

           • 10/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực