Quyết định 1653/QĐ-UBND

Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 1572/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản về công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1653/QĐ-UBND thu nộp ngân sách nhà nước khoản thu đất hoạt động khoáng sản Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1653/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1572/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU VỀ ĐẤT, HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, XÂY DỰNG CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUYẾT TÓAN, GHI THU, GHI CHI HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục Thuế Tỉnh tại Công văn số 2384/CT-THNVDT ngày 25/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1572/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản về công tác quyết toán, ghi thu, ghi chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Cục Thuế Tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và các địa phương căn cứ theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND Tỉnh;
- CT và PCT UBND Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, Dkt.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1653/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1653/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1653/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1653/QĐ-UBND thu nộp ngân sách nhà nước khoản thu đất hoạt động khoáng sản Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1653/QĐ-UBND thu nộp ngân sách nhà nước khoản thu đất hoạt động khoáng sản Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1653/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành04/09/2015
       Ngày hiệu lực04/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1653/QĐ-UBND thu nộp ngân sách nhà nước khoản thu đất hoạt động khoáng sản Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1653/QĐ-UBND thu nộp ngân sách nhà nước khoản thu đất hoạt động khoáng sản Phú Yên

           • 04/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực