Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1654/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

1. Máy vi tính để bàn; máy vi tính xách tay (bao gồm cả lưu điện);

2. Máy in;

3. Máy photocopy;

4. Máy scan;

5. Máy fax;

6. Máy điều hòa nhiệt độ;

7. Máy chiếu;

8. Màn chiếu;

9. Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu hoặc chương trình đào tạo đã được Bộ phê duyệt áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

10. Phần mềm ứng dụng tin học (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác quản lý).

Điều 2. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ được áp dụng để mua sắm tài sản cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ từ ngày 01/01/2018. Không áp dụng đối với trường hợp mua sắm tài sản thuộc các Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản).

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung các tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ theo cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thtrưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (đ
báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1654/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1654/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1654/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1654/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Hồng Lan
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1654/QĐ-LĐTBXH 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ

            • 18/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực