Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 về giao Quỹ tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương d


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1655/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét Tờ trình số 409/BQL ngày 12/8/2010 Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5;
Xét biên bản ngày 06/10/2010 về việc thẩm tra Quyết toán quỹ tiền lương năm 2009 và kế hoạch quỹ lương năm 2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Quỹ tiền lương năm 2010 đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (có phụ lục kèm theo).

Tổng quỹ tiền lương được giao là mức trần tối đa theo kế hoạch giao.

Trong năm thực hiện kế hoạch, nếu tổng vốn xây dựng thực hiện so với kế hoạch giao quỹ tiền lương tăng lên hay giảm xuống, thì tổng mức được trích cho chi phí quản lý và tổng quỹ tiền lương được điều chỉnh tương ứng. Trường hợp chi phí phát sinh trong năm vượt quá tổng nguồn kinh phí được duyệt phải trừ lùi quỹ tiền lương đến khi tổng chi phí không vượt quá nguồn kinh phí đã được duyệt.

Căn cứ vào kế hoạch được giao và thực tế thực hiện, đơn vị có phương án trả lương cho phù hợp. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

BẢN PHỤ LỤC

GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2010 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 5
(Kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2010

Ghi chú

1

Nguồn được chi cho các hoạt động quản lý trong năm

Triệu đồng

6.223,047

Tổng số vốn xây lắp và thiết bị: 305 tỷ đồng

2

Tổng quỹ tiền lương

Triệu đồng

4.312,905

Quỹ lương làm đêm, thêm giờ chi theo số ngày thực tế làm việc, theo quy định của Luật lao động

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1655/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1655/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1655/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương d


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương d
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1655/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực22/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương d

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB giao Quỹ tiền lương d

            • 22/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực