Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC năm 2011 Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán Dự án: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Đồng muối Kỳ Hà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN: NÂNG CẤP, CẢI TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỒNG MUỐI KỲ HÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BNN-TC ngày 09/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-BNN-CB ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối Kỳ Hà; quyết định số 145/QĐ-TCTM-QLDA ngày 19/10/2009 của Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Đồng muối Kỳ Hà” do Tổng công ty Lương thực miền Bắc làm chủ đầu tư

Tổng kinh phí dự toán: 77.815.000 đồng

(Bảy mươi bảy triệu, tám trăm mười lăm ngàn đồng),

Các khoản mục chi phí gồm:

- Chi phí công tác thẩm tra quyết toán: 50.600.000 đồng

- Chi công tác kiểm tra thực tế tại công trình: 22.215.000 đồng

- Chi khác (Văn phòng phẩm, phụ cấp kế toán …): 5.000.000 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư (Tổng công ty Lương thực miền Bắc) có trách nhiệm chuyển kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành về Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo địa chỉ:

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Mã ngân sách: 1053631

Tài khoản số 934.01.015 Kho bạc Nhà nước Ba Đình - Hà Nội

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT căn cứ nguồn kinh phí hiện có thực hiện chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, phù hợp với các khoản mục chi trong dự toán này và các chế độ chi hiện hành có liên quan, đảm bảo chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1656/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1656/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2011
Ngày hiệu lực25/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1656/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1656/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành25/10/2011
        Ngày hiệu lực25/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1656/QĐ-BNN-TC Phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán

            • 25/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực