Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND

Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND về Quy định giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND giám sát, đánh giá đầu tư dự án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1657/2011/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO TỈNH PHÚ YÊN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2010 quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; số 22/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 12 năm 2010 quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 192/TTr- SKHĐT-GS&TĐĐT ngày 30 tháng 8 năm 2011), kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại Văn bản số 654/BC-STP ngày 27 tháng 7 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý”.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO TỈNH PHÚ YÊN QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1657/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các nội dung giám sát, đánh giá đầu tư và việc tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư (gọi tắt là dự án) và hoạt động đầu tư trực tiếp sử dụng tất cả các nguồn vốn thuộc các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp và hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý được đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 3. Trách nhiệm và nội dung thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

1. Trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, có nhiệm vụ cụ thể sau:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (kể cả các dự án ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) và các dự án do UBND tỉnh cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Hàng năm, chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) thực hiện kiểm tra đánh giá các dự án do Tỉnh quản lý;

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để giải quyết hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

- Có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở khi có yêu cầu của các sở, ngành, UBND cấp huyện và Chủ đầu tư;

- Định kỳ 6 tháng, năm lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn Tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát và đánh giá đầu tư khi UBND tỉnh yêu cầu.

b) Các sở chuyên ngành:

Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc lĩnh vực được giao quản lý của sở, ngành, có nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án trong lĩnh vực quản lý theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt;

- Có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành khi có yêu cầu của các sở, ngành khác, UBND cấp huyện và Chủ đầu tư;

- Báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm trong lĩnh vực quản lý và báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định;

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo nhiệm vụ trên, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo môi trường các dự án trên địa bàn Tỉnh; có ý kiến hoặc giải quyết kịp thời các vấn đề về giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu của các sở, ngành, UBND cấp huyện và Chủ đầu tư.

c) Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý;

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do Ban cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm thuộc phạm vi quản lý và báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án sử dụng các nguồn vốn theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

d) UBND cấp huyện:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan có trách nhiệm giúp UBND cấp huyện thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý;

+ Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư (kể cả các dự án Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư);

+ Hàng năm chủ trì lập kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư;

+ Tham mưu UBND cấp huyện trong công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án trong phạm vi quản lý theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt;

+ Tham mưu UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của huyện để giải quyết hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành xem xét giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

+ Tham mưu UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm thuộc phạm vi quản lý và báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện trong công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo môi trường các dự án trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; có ý kiến hoặc giải quyết kịp thời các vấn đề về giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu của các sở, ngành và Chủ đầu tư.

e) Chủ đầu tư các dự án: Trực tiếp tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án do đơn vị quản lý, cụ thể như sau:

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu, những thay đổi về chính sách, luật pháp của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án (nếu dự án có sử dụng nguồn vốn ODA);

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do đơn vị quản lý;

- Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Lập báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định.

2. Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư. a) Giám sát, đánh giá dự án đầu tư:

- Đối với các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên: Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 113).

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác: Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị định 113.

b) Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư:

Nội dung giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Nghị định 113.

Điều 4. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

1. Chế độ báo cáo.

a) Chủ đầu tư các dự án:

- Đối với các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên: Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm báo cáo cho cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, kể cả các dự án đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Phòng Tài chính - Kế hoạch, đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) và cơ quan chủ quản, theo mẫu số 2, 3 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Thông tư 13); báo cáo giám sát đầu tư khi điều chỉnh dự án theo mẫu số 4 của Thông tư 13; báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án theo mẫu số 5 của Thông tư 13.

Riêng đối với chủ đầu tư dự án nhóm A ngoài việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư đến cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư, cơ quan chủ quản, đồng thời gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác: Định kỳ 6 tháng và năm báo cáo cho cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế (đối với dự án do Ban cấp Giấy chứng nhận đầu tư) theo mẫu số 6 của Thông tư 13 đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này đối với dự án đã cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư.

b) Các sở chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND cấp huyện:

Định kỳ 6 tháng và năm lập báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo mẫu số 1 của Thông tư 13 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo mẫu số 1 của Thông tư 13.

2. Thời hạn báo cáo định kỳ. a) Chủ đầu tư:

- Đối với các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên: Gửi báo cáo tháng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, kể cả các dự án đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) và cơ quan chủ quản trước ngày 05 của tháng tiếp theo; gửi báo cáo quý, 6 tháng, năm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, kể cả các dự án đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt), Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) và cơ quan chủ quản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp (đối với dự án nhóm A) trước ngày 05 tháng đầu quý tiếp theo.

- Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác: Gửi báo cáo 6 tháng, năm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế (đối với dự án do Ban cấp Giấy chứng nhận đầu tư) trước ngày trước ngày 05 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 05 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm).

b) Các sở chuyên môn, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND cấp huyện: Gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm).

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trước ngày 20 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 20 tháng 01 năm sau (đối với báo cáo năm).

Điều 5. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Việc vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư sẽ được xử lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các Chủ đầu tư việc quản lý, sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.

- Các sở, ban, ngành phân công một đơn vị (cấp phòng) làm đấu mối thực hiện nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình và có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo Quy định này.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của mình theo Quy định này.

Điều 8. Các nội dung khác

Các nội dung khác về giám sát, đánh giá đầu tư không có trong Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phản ảnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 01

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /BCGSĐGĐT

………, ngày      tháng    năm …….

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

(6 tháng/năm)

Tên dự án: ……………………………….

Kính gửi: ………………………………………………….

I. Thông tin về dự án:

1. Chủ đầu tư:

2. Mục tiêu chính của dự án:

3. Quy mô, công suất:

4. Địa điểm dự án:

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

6. Các mốc thời gian chính:

- Ngày Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư;

- Ngày khởi công;

- Ngày hoàn thành.

II. Tình hình thực hiện dự án

1. Tiến độ thực hiện dự án: (nêu kết quả thực hiện các công việc chính của dự án; ước khối lượng thực hiện trong kỳ, lũy kế từ đầu năm, từ đầu dự án và so sánh với kế hoạch)

2. Tình hình huy động vốn cho dự án: (nêu rõ kết quả huy động vốn để thực hiện dự án trong kỳ theo các nguồn vốn (vốn của chủ đầu tư; vốn vay ngân hàng và huy động hợp pháp khác); lũy kế từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch).

3. Tình hình giải ngân (nêu tình hình giải ngân vốn đầu tư trong kỳ; lũy kế giá trị giải ngân từ đầu năm và từ đầu dự án theo các nguồn vốn; so sánh với kế hoạch)

4. Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản: (Nêu rõ các công việc đã thực hiện của dự án nhằm đảm bảo được các yêu cầu quy định về môi trường, việc sử dụng đất và các tài nguyên, khoáng sản …)

5. Tình hình thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư.

III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1657/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1657/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2011
Ngày hiệu lực22/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1657/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND giám sát, đánh giá đầu tư dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND giám sát, đánh giá đầu tư dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1657/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành12/10/2011
        Ngày hiệu lực22/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND giám sát, đánh giá đầu tư dự án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND giám sát, đánh giá đầu tư dự án

            • 12/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực