Quyết định 1657/QĐ-BCT

Quyết định 1657/QĐ-BCT năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1657/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo đảng bảo đảm an ninh 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới;

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của ngành Công Thương thực hiện Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưng Tổng cục năng lượng, Cục trưởng các Cục: Hóa chất, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Quản lý cạnh tranh, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Chính sách thương mại đa biên, Pháp chế, các Vụ thị trường ngoài nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Các Thứ tr
ưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 492/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định s1657/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CU

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW (Chỉ thị 46) ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động và tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản gắn với bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới của toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần xác định rõ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới là yêu cầu đặc biệt quan trọng hiện nay, đặt ra rất cấp bách và khẩn trương liên quan đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự n định và phát triển của đất nước. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị mình. Chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đơn vị gắn với bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 đến các cán bộ của cơ quan đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm thng nhất nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và đu tranh phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã ban hành, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của đơn vị mình. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ của đơn vị, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

2. Tập trung bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong, giải quyết kịp thời những vấn đề chính trị phức tạp trong nội bộ, bảo đảm đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, tăng cường quản lý cán bộ, nâng cao ý thức cảnh giác, không để lộ, lọt bí mật nhà nước, bí mật nội bộ.

3. Chú trọng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp quan đim, tư tưởng sai trái, thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; xử lý kịp thời số cán bộ, đảng viên đlộ, lọt bí mật Đảng, bí mật Nhà nước; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên nhất là số cán bộ, đảng viên có quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đi học tập, công tác ở nước ngoài.

4. Đề cao trách nhiệm bảo mật trong hệ thống mạng thông tin, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.

5. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại kinh tế, lợi dụng đầu tư phát triển kinh tế để chuyn hóa chính trị. Triển khai các phương án bảo đảm an ninh kinh tế, tập trung bảo vệ an ninh, an toàn các dự án lớn. Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế với nước ngoài, bảo đảm lợi ích kinh tế, n định kinh tế vĩ mô gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích dân tộc và chủ quyền đất nước. Rà soát, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tổng cục năng lượng, Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công an và các Bộ ngành, địa phương trong thm định các đề án, dự án phát triển năng lượng, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn về phòng, chống cháy, nổ.

2. Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh và các đơn vị liên quan chủ trì thường xuyên, tích cực phối hợp tốt, có hiệu quả với các cơ quan thuộc Bộ Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong sản xuất, gia công hàng hóa; bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Cục Quản cạnh tranh, Vụ Chính sách thương mại đa biên, các Tổng cục/Cục/Vụ chuyên ngành, các Vụ thị trường ngoài nước xây dựng Đề án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế gắn với bảo đm quốc phòng, an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

2. Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1657/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1657/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực29/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1657/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1657/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo đảng bảo đảm an ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1657/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo đảng bảo đảm an ninh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1657/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành29/04/2016
        Ngày hiệu lực29/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1657/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo đảng bảo đảm an ninh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1657/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo đảng bảo đảm an ninh 2016

            • 29/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực