Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1658/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 (như biểu đính kèm)1.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các đơn vị thực hiện theo đúng quy định về thời gian và theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; gửi báo cáo về việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 trước ngày 15 tháng 01 năm 2013 và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo chế độ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đtổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (5b);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBTCNS, UBKT của Quốc hội;
- Các đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nưc;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương ca các đoàn thể;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, TCTT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Tỉnh Lạng Sơn

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục các chương trình, dự án

Kế hoạch năm 2013

Tổng số

Vn ĐTPT

Vn SN

 

TỔNG SỐ

239.205

110.390

128.815

1

Chương trình mục tiêu quc gia Việc làm và dạy nghề

18.690

-

18.690

1.1

Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề

 

 

 

1.2

Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

1.3

Dự án htrợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

 

 

1.4

Dự án htrợ phát trin thị trường lao động

 

 

 

1.5

Dự án nâng cao năng lực truyn thông và giám sát đánh giá chương trình

 

 

 

2

Chương trình mục tiêu quc gia Giảm nghèo bền vững

79.440

71.800

7.640

2.1

Chương trình 135, bao gm htrợ đu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc bit khó khăn

 

 

 

2.2

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

 

 

 

2.3

Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (1)

17.105

15.315

1.790

3.1

Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn

 

 

 

3.2

Dự án vệ sinh nông thôn

 

 

 

3.3

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

7.348

-

7.348

4.1

Dự án phòng, chng một sbệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em, bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính)

 

 

 

4.2

Dự án tiêm chủng mở rộng

 

 

 

4.3

Dư án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

 

 

 

4.4

Dự án quân dân y kết hợp

 

 

 

4.5

Dự án nâng cao năng lực, truyn thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

5

Chương trình mục tiêu quc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

6.226

-

6.226

5.1

Dự án bảo đảm hậu cn và cung cp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

5.2

Dự án tm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

 

 

 

5.3

Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

 

 

 

6

Chương trình mục tiêu quc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

2.151

-

2.151

6.1

Dự án nâng cao năng lực quản lý cht lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

6.2

Dự án thông tin giáo dục truyn thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

6.3

Dự án tăng cường năng lực hệ thng kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

6.4

Dự án Phòng chống ngộ độc thực phm và các bệnh truyền qua thực phẩm

 

 

 

6.5

Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

 

 

 

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa

6.250

1.840

4.410

7.1

Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích

 

 

 

7.2

Dự án sưu tm, bảo tn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tc Vit Nam

 

 

 

7.3

Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

 

 

 

7.4

Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

 

 

 

7.5

Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo

52.940

-

52.940

8.1

Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học

 

 

 

8.2

Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

 

8.3

Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

 

 

 

8.4

Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

9

Chương trình mục tiêu quc gia Phòng, chống ma túy

8.124

-

8.124

9.1

Dự án xây dựng xã, phường, thị trn không tệ nạn ma túy

 

 

 

9.2

Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, trin khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy

 

 

 

9.3

Dự án thông tin tuyên truyn phòng, chống ma túy và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chng tội phạm

910

-

910

 

Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

11

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

34.039

18.399

15.640

12

Chương trình mục tiêu quc gia Phòng, chống HIV/AlDS

2.166

-

2.166

12.1

Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS

 

 

 

12.2

Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

 

 

 

12.3

Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

 

 

 

13

Chương trình mục tiêu quc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

3.816

3.036

780

13.1

Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

 

 

 

13.2

Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

 

 

 

13.3

Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

 

 

 

Ghi chú:

(1) Đã bao gm vn ngoài nước.1 Mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình MTQG được giao tại Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 05/12/2012 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1658/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1658/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực06/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1658/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1658/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực06/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

           • 06/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực