Quyết định 1660/QĐ-UBND

Quyết định 1660/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch hoạt động sử dụng nguồn vốn đối ứng năm 2013 Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1660/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS KHU VỰC CHÂU Á TẠI VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 4497/QĐ-BYT ngày 18/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam do Chính phủ Australia và Chính phủ Hoàng gia Hà Lan tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 84/QĐ-AIDS ngày 2/5/2013 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh phí năm 2013 của Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam do Chính phủ Australia và Chính phủ Hoàng gia Hà Lan tài trợ;

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số: 02/HĐTN/DAHAARP ngày 02/5/2013 giữa Ban Quản lý dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam và Ban Quản lý dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 374/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấp bổ sung kinh phí đối ứng các dự án cho Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 996/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phòng chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam (HAARP) tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 1013/TTr-SYT ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực Châu Á tại Việt Nam (HAARP) tỉnh Bắc Kạn (sử dụng nguồn vốn đối ứng) như sau:

1. Tổng kinh phí: 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng).

2. Nguồn vốn: Kinh phí đối ứng (từ nguồn chi sự nghiệp y tế tỉnh điều hành năm 2012 chuyển sang năm 2013).

3. Các hoạt động:

STT

Nội dung

Số tiền (VNĐ)

01 tháng

12 tháng

I

Tiền lư­ơng và PC lư­ơng Ban Quản lý DA

7.000.000

84.000.000

II

Dịch vụ công cộng - thông tin liên lạc

2.000.000

24.000.000

 

Điện

1.000.000

12.000.000

 

Nư­ớc

500.000

6.000.000

 

Điện thoại

200.000

2.400.000

 

Tem + bì gửi công văn

300.000

3.600.000

III

Vật t­ư văn phòng

1.850.000

22.200.000

 

Văn phòng phẩm

500.000

6.000.000

 

Vật tư­, công cụ, dụng cụ

1.200.000

14.400.000

 

Khác

150.000

1.800.000

IV

Chi phí thuê mư­ớn

 

4.600.000

V

Sửa chữa TX, bảo d­ưỡng định kỳ máy móc thiết bị…

 

20.000.000

VI

Xăng xe, công tác phí

750.000

9.000.000

VII

Chi phí khác

 

6.200.000

 

Tổng cộng kinh phí (vốn đối ứng)

 

170.000.000

Điều 2. Ban Quản lý Dự án HAARP tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí của dự án, đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án HAARP tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2013
Ngày hiệu lực09/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1660/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1660/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1660/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành09/10/2013
        Ngày hiệu lực09/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1660/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1660/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Phòng chống HIV/AIDS Bắc Kạn

            • 09/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực