Quyết định 1661/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1661/QĐ-UBND 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2059/TTr-SGTVT ngày 10/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TN, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành chính
Mã số thủ tục

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Mã thủ tục 1.001322

Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (Số 04, đường Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang)

Không có

- Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

- Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

- Quyết định số 701/QĐ- BGTVT ngày 09/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Mã thủ tục 1.001296

- Đối với trường hợp cấp lại do bị mất, hỏng: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với trường hợp cấp lại do có sự thay đổi về vị trí, mặt bằng, xưởng kiểm định, bố trí dây chuyền kiểm định khác với hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đã được cấp hoặc thay đổi về thiết bị kiểm tra làm ảnh hưởng đến số lượng dây chuyền kiểm định được hoạt động: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Lưu ý: Các TTHC trên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày Trung tâm đi vào hoạt động.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1661/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1661/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(26/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1661/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1661/QĐ-UBND 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1661/QĐ-UBND 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1661/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành18/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (26/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1661/QĐ-UBND 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1661/QĐ-UBND 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Khánh Hòa

              • 18/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực