Quyết định 1662/QĐ-KTNN

Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1662/QĐ-KTNN 2017 Quy chế soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-KTNN ngày 20/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, PC.

Tổng kiểm toán Nhà nước
Hồ Đức Phớc

 

QUY CHẾ

SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định 1662/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, lập chương trình xây dựng văn bản, soạn thảo, thẩm định, ký ban hành đối với:

a) Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Kiểm toán nhà nước, gồm: Quyết định để quy định, hướng dẫn các chuẩn mực kiểm toán nhà nước; quy định cụ thể quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.

b) Văn bản quản lý do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, gồm: Quyết định ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn, đề cương kiểm toán...

2. Không áp dụng Quy chế này đối với những văn bản cá biệt do Kiểm toán nhà nước ban hành; văn bản quy phạm pháp luật do Kiểm toán nhà nước chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, tổ soạn thảo, thành viên tổ soạn thảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý (sau đây gọi tắt là văn bản) của Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc soạn thảo, ban hành văn bản của Kiểm toán nhà nước

Việc soạn thảo, ban hành văn bản của Kiểm toán nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; bảo đảm tính khả thi và hợp lý của các quy định trong văn bản.

2. Tuân thủ về thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản; tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản được quy định tại Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan; quán triệt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản.

3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản và minh bạch trong quy định của văn bản.

4. Bảo đảm tính tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật.

5. Việc xây dựng văn bản phải căn cứ theo yêu cầu của công tác quản lý ngành, kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và kết quả tổng kết, đánh giá việc thực hiện pháp luật.

6. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị chủ trì soạn thảo, Tổ soạn thảo và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức có liên quan trong quá trình soạn thảo văn bản.

7. Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin trong xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

Chương II

LẬP CHƯƠNG TRÌNH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Mục 1. Lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Điều 4. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được lập thành chương trình hằng năm và chi tiết theo từng quý.

2. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước bao gồm các nội dung sau đây:

a) Danh mục các văn bản được xây dựng, ban hành;

b) Sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của mỗi văn bản;

c) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp soạn thảo đối với mỗi văn bản;

d) Thời gian trình ban hành đối với từng văn bản.

Điều 5. Căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Việc lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dựa trên các căn cứ sau đây:

1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; Chương trình xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ hằng năm;

2. Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước;

3. Kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước lập và gửi đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Nghiên cứu, đề xuất, tổng hợp, xây dựng dự thảo chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

a) Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm đề xuất văn bản cần ban hành và phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

b) Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ tên văn bản; sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; tiến độ xây dựng văn bản (gồm: Thời gian hoàn thành dự thảo lần 1; thời gian dự kiến đăng website và thời gian trình ban hành); dự toán kinh phí xây dựng văn bản.

Điều 7. Trình tự, thủ tục xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Vụ Pháp chế có văn bản hướng dẫn các đơn vị đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của năm sau.

2. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và yêu cầu thực tế có trách nhiệm gửi đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu có) đến Vụ Pháp chế để tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm hằng năm của Kiểm toán nhà nước.

3. Vụ Pháp chế tổng hợp đề xuất của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và căn cứ theo quy định tại Điều 5 lập thành dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm sau trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Điều 8. Bổ sung, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Trường hợp cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật không có trong chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm của Kiểm toán nhà nước, thì đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước gửi đề xuất xây dựng văn bản về Vụ Pháp chế để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định. Văn bản đề xuất bổ sung vào chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo nội dung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

2. Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Đối với những dự thảo văn bản xét thấy không đảm bảo tiến độ, chất lượng soạn thảo cần phải điều chỉnh chương trình, đơn vị chủ trì có trách nhiệm gửi đề nghị về Vụ Pháp chế để tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản:

a) Bảo đảm tiến độ soạn thảo, quy trình, chất lượng dự thảo văn bản;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất về tình hình và tiến độ thực hiện Chương trình gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. Đối với văn bản quy phạm pháp luật chậm tiến độ, đơn vị chủ trì phải nêu rõ nguyên nhân của việc chậm tiến độ và đề xuất biện pháp khắc phục trong báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo quý vào ngày 20 tháng cuối quý; báo cáo 06 tháng vào ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm vào ngày 20 tháng 12 hằng năm;

c) Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm: Phối hợp với Vụ Pháp chế để thông tin kịp thời về tình hình và tiến độ soạn thảo văn bản; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý để Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:

a) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình;

c) Định kỳ hàng qúy, sáu tháng, hằng năm hoặc đột xuất đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mục 2. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Điều 10. Trình tự soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

Văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được soạn thảo, ban hành theo trình tự sau đây:

1. Xây dựng dự thảo văn bản;

2. Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, các cơ quan, tổ chức liên quan; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản;

3. Thẩm định dự thảo văn bản;

4. Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành;

5. Ký, phát hành văn bản; gửi văn bản đăng Công báo, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước.

Điều 11. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Tổ chức xây dựng dự thảo văn bản theo yêu cầu, phạm vi điều chỉnh trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo văn bản.

2. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản và phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước; tổng hợp và nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.

3. Lấy ý kiến thẩm định; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

4. Hoàn thiện dự thảo trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

Điều 12. Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Vụ Pháp chế phối hợp với đơn vị chủ trì trình Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Tổ soạn thảo văn bản giúp đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản trong công tác soạn thảo văn bản. Thành phần Tổ soạn thảo gồm: 01 lãnh đạo đơn vị chủ trì làm tổ trưởng và các thành viên là công chức, viên chức của đơn vị chủ trì soạn thảo; công chức của Vụ Pháp chế và công chức, viên chức của đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan theo đề xuất của đơn vị chủ trì.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định mời đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan; các chuyên gia trong và ngoài Kiểm toán nhà nước tham gia Tổ soạn thảo.

2. Tổ soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo văn bản trước Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo.

3. Tổ soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây:

a) Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo.

b) Xây dựng nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c) Chuẩn bị hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.

d) Chuẩn bị hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành văn bản.

Điều 13. Lấy ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được lấy ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan. Tùy tính chất và nội dung của dự thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản đề xuất danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước có liên quan gửi lấy ý kiến trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

2. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức gửi văn bản hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến.

3. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản gửi hồ sơ dự thảo văn bản và công văn lấy ý kiến cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan. Hồ sơ dự thảo lấy ý kiến gồm: dự thảo tờ trình, dự thảo văn bản và tài liệu có liên quan (nếu có). Công văn lấy ý kiến phải xác định rõ nội dung, thời gian lấy ý kiến và nơi nhận ý kiến. Thời gian lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc tối thiểu là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đơn vị nhận được dự thảo văn bản.

4. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận được đề nghị tham gia ý kiến phải có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản đảm bảo thời gian quy định; cử công chức tham gia hội nghị lấy ý kiến do đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức. Quá thời hạn lấy ý kiến, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được đề nghị tham gia ý kiến không có văn bản trả lời thì coi như đã nhất trí với nội dung dự thảo văn bản. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Kiểm toán nhà nước về việc chậm hoặc không tham gia ý kiến.

5. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước đăng tải dự thảo văn bản trên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

6. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia để chỉnh lý dự thảo; lập báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 14. Về thể thức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Việc soạn thảo và ban hành Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước phải tuân thủ theo thể thức và kỹ thuật trình bày của văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Chương V của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mục 3. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Điều 15. Nguyên tắc thẩm định

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được thẩm định trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký, ban hành.

2. Việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo tính khách quan, khoa học; bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn thẩm định theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

Điều 16. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1. Tổ chức thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Kiểm toán nhà nước đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn.

2. Trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế tổ chức làm việc với đơn vị chủ trì soạn thảo để làm rõ một số vấn đề, có thể mời các đơn vị có liên quan tham dự. Cuộc họp do lãnh đạo Kiểm toán nhà nước hoặc lãnh đạo Vụ Pháp chế chủ trì.

3. Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ việc thẩm định.

4. Đối với văn bản có nội dung phức tạp, văn bản do Vụ Pháp chế chủ trì soạn thảo, Vụ Pháp chế trình Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 48 Nghị định 34/2016/NĐ-CP. Thành phần Hội đồng tối thiểu là 09 người, gồm:

a) Thành phần bắt buộc: Chủ tịch Hội đồng là một lãnh đạo Vụ Pháp chế; thư ký Hội đồng là một công chức của Vụ Pháp chế; đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, các công chức Vụ Pháp chế;

b) Thành phần khác: Đại diện các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan; đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu các vấn đề chuyên môn liên quan đến nội dung của dự thảo văn bản (nếu cần).

Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:

a) Gửi hồ sơ dự thảo văn bản đến Vụ Pháp chế; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo văn bản theo yêu cầu của Vụ Pháp chế;

b) Nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản trên cơ sở ý kiến thẩm định; báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời gửi bản giải trình đến Vụ Pháp chế.

2. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Cử đại diện tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định theo đề nghị của Vụ Pháp chế;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thẩm định theo yêu cầu của Vụ Pháp chế.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định của đơn vị chủ trì soạn thảo;

b) Dự thảo Tờ trình Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành văn bản;

c) Dự thảo văn bản;

d) Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan vào dự thảo văn bản (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân);

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ thẩm định gửi Vụ Pháp chế là 01 bộ bằng bản giấy, đồng thời gửi bằng bản điện tử tới địa chỉ: [email protected].

Điều 19. Nội dung thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1. Sự cần thiết ban hành văn bản.

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

3. Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo với văn bản pháp luật mà dự thảo dùng làm căn cứ pháp lý để ban hành.

4. Tính khả thi của văn bản.

5. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.

Điều 20. Thời hạn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định và gửi đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản kết quả thẩm định bằng văn bản. Trường hợp văn bản có nội dung phức tạp hoặc phải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định thì thời hạn thẩm định là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định.

Điều 21. Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ thẩm định đến Vụ Pháp chế theo quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

2. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định để thẩm định bảo đảm tiến độ và chất lượng; gửi văn bản thẩm định đến đơn vị chủ trì, đồng thời gửi Tổng Kiểm toán nhà nước. Kết quả thẩm định phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý trình ký ban hành hoặc chưa đủ điều kiện trình ký ban hành.

3. Trường hợp thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định, đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế tham dự Hội đồng tư vấn thẩm định để giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng để làm rõ những nội dung còn có những ý kiến khác nhau.

4. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo; gửi Vụ Pháp chế báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý theo ý kiến thẩm định.

5. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và ý kiến thẩm định thì đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải giải trình đầy đủ, chi tiết về việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến thẩm định tại Tờ trình để Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Mục 4. TrìNH ký, Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 22. Trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành.

2. Văn phòng Kiểm toán nhà nước (Phòng Thư ký tổng hợp) có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ văn bản trình ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo Điều 23 Quy chế này, Văn phòng Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trường hợp hồ sơ văn bản trình ký không đảm bảo quy định, Văn phòng Kiểm toán nhà nước gửi trả lại đơn vị trình ký hoàn chỉnh văn bản ngay sau ngày nhận được hồ sơ.

Điều 23. Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước

Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước, bao gồm:

1. Tờ trình Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Tờ trình phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo văn bản, bố cục và nội dung chính của dự thảo, những vấn đề có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước (nếu có);

2. Dự thảo văn bản đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế;

3. Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân);

5. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 24. Trách nhiệm phát hành văn bản quy phạm pháp luật

Sau khi văn bản quy phạm pháp luật được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được xác định ở phần "Nơi nhận" của văn bản.

Điều 25. Gửi văn bản đăng Công báo

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước và Vụ Pháp chế bản điện tử có chứa nội dung chính xác với văn bản để gửi đăng Công báo, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản điện tử cung cấp cho Văn phòng Kiểm toán nhà nước và Vụ Pháp chế.

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước gửi văn bản đến cơ quan Công báo thuộc Văn phòng Chính phủ 01 bản giấy và bản điện tử theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

3. Văn phòng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản gửi đăng Công báo với văn bản gốc, về việc không gửi, gửi không đầy đủ hoặc gửi không đúng thời hạn các văn bản để đăng Công báo và theo dõi việc đăng Công báo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Kiểm toán nhà nước. Trường hợp phát hiện văn bản đăng trên Công báo không đúng với văn bản chính do sai sót của cơ quan Công báo, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan Công báo để đính chính.

Trường hợp văn bản bị trả lại khi cơ quan Công báo phát hiện văn bản đó có sai sót về nội dung và thủ tục pháp lý trong việc ban hành và việc gửi văn bản để đăng Công báo, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, Vụ Pháp chế xem xét, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 26. Đăng tải và đưa tin, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đăng tải văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm đăng tải văn bản trên Trang thông thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

2. Vụ Pháp chế phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Báo kiểm toán đưa tin, phổ biến kịp thời văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Chương III

LẬP CHƯƠNG TRÌNH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ

Điều 27. Lập chương trình xây dựng văn bản quản lý

1. Việc xây dựng chương trình, trách nhiệm, trình tự thủ tục, bổ sung, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quản lý được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II của Quy chế này.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi đôn đốc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện đúng chương trình ban hành văn bản quản lý đã ban hành; định kỳ hằng quý, sáu tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện Chương trình.

Điều 28. Xây dựng dự thảo văn bản

1. Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước giao cho đơn vị trực thuộc chủ trì soạn thảo văn bản.

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo văn bản. Việc soạn thảo có thể thành lập hoặc không thành lập tổ soạn thảo.

3. Việc soạn thảo văn bản phải được trình bày theo đúng thể thức và tên loại văn bản theo quy định tại Quyết định 757/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Kiểm toán nhà nước.

Điều 29. Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo

1. Các văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước phải lấy ý kiến tham gia của các cá nhân, đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

2. Hình thức lấy ý kiến: Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản gửi công văn xin ý kiến vào dự thảo văn bản đến đối tượng lấy ý kiến. Các đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản.

3. Hồ sơ dự thảo lấy ý kiến gồm: dự thảo tờ trình, dự thảo văn bản và tài liệu có liên quan (nếu có). Công văn lấy ý kiến phải xác định rõ nội dung, thời gian lấy ý kiến và nơi nhận ý kiến.

4. Thời gian lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc tối thiểu là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đơn vị nhận được dự thảo văn bản.

5. Đối tượng lấy ý kiến

a) Cá nhân, đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

b) Các cá nhân, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời hạn ghi tại văn bản xin ý kiến. Sau thời hạn ghi tại văn bản lấy ý kiến, nếu không có ý kiến đóng góp coi như đồng ý với dự thảo.

c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được xin ý kiến chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Kiểm toán nhà nước về việc tham gia góp ý bằng văn bản đối với nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

6. Đơn vị chủ trì, tổ soạn thảo phải tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia dự thảo văn bản để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hoàn thiện dự thảo văn bản theo Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia dự thảo văn bản.

Điều 30. Thẩm định dự thảo văn bản

1. Các văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước phải được thẩm định trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký, ban hành.

2. Hồ sơ thẩm định văn bản bao gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo Tờ trình Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành văn bản;

c) Dự thảo văn bản;

d) Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân có liên quan đến dự thảo văn bản;

đ) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

3. Nội dung thẩm định

a) Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của văn bản trong hệ thống văn bản hiện hành;

b) Tính khả thi của văn bản;

c) Thể thức, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

4. Trách nhiệm, thời gian, trình tự thẩm định dự thảo văn bản thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 20 và Điều 21 của Quy chế này.

Điều 31. Trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quản lý

Trách nhiệm trình ký, ban hành văn bản quản lý được thực hiện theo Điều 22 của Quy chế này.

Điều 32. Trách nhiệm phát hành văn bản quản lý

1. Sau khi văn bản được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được xác định ở phần "Nơi nhận" của văn bản.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước bản điện tử có chứa nội dung chính xác với văn bản để gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản điện tử cung cấp cho Văn phòng Kiểm toán.

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm đăng tải văn bản lên Trang thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Kinh phí thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

1. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm được cân đối trong kinh phí chi thường xuyên của Kiểm toán nhà nước và kinh phí hỗ trợ xây dựng pháp luật hằng năm từ ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí hỗ trợ của các dự án, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để bổ sung vào kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

3. Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm đã được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm lập dự toán kinh phí xây dựng văn bản gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, gửi Văn phòng kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

4. Ngoài kinh phí thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm cân đối bảo đảm hỗ trợ nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước từ nguồn kinh phí tăng cường năng lực trong hoạt động Kiểm toán nhà nước.

Điều 34. Khen thưởng, kỷ luật

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thành tích trong đề xuất, lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản, soạn thảo, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản của Kiểm toán nhà nước được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tiến độ và chất lượng soạn thảo văn bản được ban hành là một tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và là một trong những căn cứ đánh giá công chức, viên chức hằng năm.

3. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Trách nhiệm thi hành

1.Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2 . Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1662/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1662/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1662/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1662/QĐ-KTNN 2017 Quy chế soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1662/QĐ-KTNN 2017 Quy chế soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1662/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1662/QĐ-KTNN 2017 Quy chế soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1662/QĐ-KTNN 2017 Quy chế soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực