Quyết định 1662/QĐ-UBND

Quyết định 1662/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019 tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 1662/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND CẤP XÃ NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 847/TTr-VPUBND ngày 03 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp xã năm 2019.

Điều 2. Giao UBND cấp xã niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa và cập nhật trên trang thông tin điện tử ca đơn vị (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC -VPCP;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- C
ác PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
-
Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIP NHẬN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND CP XÃ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên thủ tc hành chính

Tiếp nhận ti Bộ phận Một cửa

Tiếp nhận tại cơ quan, đơn vị hoặc lưu động

1

Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

x

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã

x

 

2

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quc dân

1

Cho phép cơ sgiáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

x

 

2

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

x

 

3

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

x

 

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

x

 

5

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

x

 

3

Lĩnh vực Đưng thủy nội địa

1

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

x

 

3

Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

x

 

4

Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu

x

 

5

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa b sung

x

 

4

Lĩnh vực Bảo tr xã hi

1

Đăng ký hoạt động đi với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

x

 

2

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

x

 

3

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

x

 

4

Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

x

 

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

x

 

6

Trợ giúp xã hội đột xuất về htrợ làm nhà ở, sửa cha nhà

x

 

7

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật ,

x

 

8

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

x

 

5

Lĩnh vực Bảo v chăm sóc trẻ em

 

 

1

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

x

 

2

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

x

 

3

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá phân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

x

 

4

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

x

 

5

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

x

 

6

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

x

 

6

Lĩnh vực Phòng, chng tệ nạn xã hội

 

 

1

Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

x

 

2

Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”

x

 

7

Lĩnh vực Người có công

 

 

1

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cp, phụ cp ưu đãi

x

 

2

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

8

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cp xã)

x

 

9

Lĩnh vực Trng trọt

 

 

1

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

x

 

10

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

1

Thm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

x

 

2

Thm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

x

 

3

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với ngun vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

x

 

11

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

 

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

 

2

Thtục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

x

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

x

 

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

x

 

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

12

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

x

 

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưng

x

 

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo một xã

x

 

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tchức có địa bàn hoạt động tôn giáo một xã

x

 

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

x

 

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

x

 

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ s tín ngưng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

x

 

13

Lĩnh vực Chính sách

 

 

1

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận đi với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhn chế đ

x

 

2

Thủ tục giải quyết chế độ htrợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

x

 

3

Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thn quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

x

 

4

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 17 của Nghị định s 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ

x

 

5

Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ

x

 

6

Thủ tục xác nhận đối với người bị thương đã chuyn ra ngoài quân đội chưa được giám định thương tật

x

 

7

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần)

x

 

8

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tquốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trlên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

x

 

9

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước

x

 

14

Lĩnh vc Khen thưng

 

 

1

Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

x

 

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

x

 

15

Lĩnh vực Dân quân tự vệ

 

 

1

Xét chế độ đối với dân quân tự vệ (DQTV) bị tai nạn

x

 

2

Xét chế độ đối với dân quân tự vệ (DQTV) bị m đau, chết

x

 

16

Lĩnh vực Đt đai

 

 

1

Hòa giải tranh chp đt đai (cp xã)

x

 

17

Lĩnh vc Môi trường

 

 

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

x

 

2

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã)

x

 

3

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

x

 

4

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

18

Lĩnh vực Ph biến giáo dục pháp luật

 

 

1

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

x

 

2

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

x

 

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

x

 

4

Thủ tục công nhận hòa giải viên

x

 

5

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

x

 

6

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

x

 

7

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cp xã)

x

 

8

Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)

x

 

19

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

1

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

x

 

2

Thủ tục đăng ký lại khai tử

x

 

3

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

x

 

4

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

5

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

x

 

6

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

 

7

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

x

 

8

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

x

 

9

Thủ tục đăng ký giám hộ

x

 

10

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

x

 

11

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

x

 

12

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

x

 

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

x

 

14

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

Lưu động

15

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

Lưu động

16

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

Lưu động

17

Thủ tục đăng ký khai tử

x

 

18

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

x

 

19

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

 

20

Thtục đăng ký khai sinh

x

 

20

Lĩnh vực Bồi thường nhà nưc

 

 

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

x

 

21

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

 

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

x

 

2

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

x

 

22

Lĩnh vực Chứng thực

 

 

1

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sn là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

 

2

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

 

3

Thủ tục chứng thực văn bn từ chối nhận di sn

x

 

4

Thủ tục chứng thực di chúc

x

 

5

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà

x

 

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

7

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

8

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

 

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

10

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

Cơ quan, tổ chức đang qun lý sổ gốc

23

Lĩnh vực Văn hóa cơ s

 

 

1

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

x

 

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

x

 

24

Lĩnh vc Lễ hội

 

 

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

x

 

25

Lĩnh vc Thư viện

 

 

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

x

 

2

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ s

x

 

26

Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

 

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

x

 

2

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kthuật mang thai hộ

 

Cơ skhám bệnh, chữa bệnh

3

Cp lại giy chứng sinh đi với trường hợp bị mt hoặc hư hỏng

 

Cơ skhám bệnh, chữa bệnh

4

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

Cơ skhám bệnh, chữa bệnh

5

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ skhám bệnh chữa bệnh

 

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

27

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

 

 

1

Thtục thực hiện việc kê khai tài sn thu nhập

x

 

2

Thủ tục thực hiện việc giải trình

x

 

3

Thtục tiếp nhận yêu cầu giải trình

x

 

4

Thtục xử lý đơn tại cấp xã

x

 

5

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

x

 

6

Thtục công khai bn kê khai tài sản, thu nhập

x

 

28

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

 

1

Thtục tiếp công dân tại cp xã

x

 

29

Lĩnh vực Giải quyết t cáo

 

 

1

Thủ tục giải quyết t cáo tại cấp xã

x

 

30

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

 

 

1

Thtục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

x

 

31

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Công an xã

 

 

1

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

 

Công an xã

2

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)

 

Công an xã

3

Hủy bkết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

 

Công an xã

4

Hy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

5

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

 

Công an xã

6

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

 

Công an xã

7

Khai báo tạm vng tại Công an cấp xã

 

Công an xã

8

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

Công an xã

9

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

Công an xã

10

Cấp đi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

Công an xã

11

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

 

Công an xã

12

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

13

Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

14

Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

15

Điều chỉnh nhng thay đi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

16

Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

17

Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

18

Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

19

Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

 

Công an xã

20

Cp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã

 

Công an xã

21

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

 

Công an xã

22

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

 

Công an xã

Tổng số: 150 TTHC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1662/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1662/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1662/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1662/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1662/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1662/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1662/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1662/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Đắk Nông

            • 09/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực