Quyết định 1663/QĐ-BTP

Quyết định 1663/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 52/2015/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1663/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng đơn vị được giao cập nhật văn bản của cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (gọi tắt là CSDLQG về pháp luật).

2. Trang bị kỹ năng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là văn bản) cho cán bộ thực hiện công tác cập nhật văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian: Quý IV năm 2015.

 (chi tiết về Hội nghị xem tại phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch).

2. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn các tài liệu hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác cập nhật văn bản

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

3. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian: Quý IV năm 2015.

 (chi tiết xem tại phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch).

4. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị được giao thực hiện cập nhật văn bản của cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5. Tổ chức thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị được giao thực hiện cập nhật văn bản của cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: trước 30/6/2016.

6. Tổ chức triển khai thực hiện trích xuất từ CSDLQG về pháp luật tới các Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2016 và kết thúc trước ngày 31/12/2016.

7. Nâng cấp, phát triển CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Phổ biến, tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Cục Công nghệ thông tin:

+ Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nghiệp vụ cập nhật, kiểm tra, rà soát thông tin văn bản; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn việc sử dụng chữ ký điện tử để xác thực nội dung văn bản trong việc cập nhật.

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

b. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị được giao thực hiện cập nhật văn bản của cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị được giao thực hiện cập nhật văn bản của cơ quan nhà nước khác ở Trung ương tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương; Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch

a. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định và nguồn kinh phí khác (nếu có).

b. Bộ Tư pháp: Cục Công nghệ thông tin sử dụng kinh phí được cấp năm 2015 để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 1, 2, 3, 8; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 7 phần II của Kế hoạch này.

c. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 4, 5, 6 phần II của Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC 1

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thời gian: Tổ chức trong ½ ngày trung tuần tháng 10/2015 (buổi sáng từ 8h00 đến 11h30).

 (Thời gian cụ thể ghi trong giấy mời và thực hiện theo Chương trình Hội nghị)

2. Hình thức, địa điểm: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (63 điểm cầu) tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.1. Điểm cầu tại Thành phố Hà Nội: Tổ chức tại Bộ Tư pháp gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội.

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện các cơ quan ở Trung ương: 48 người

· Đại diện Lãnh đạo tổ chức pháp chế và đại diện Phòng chuyên môn thuộc tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Tài chính; Công thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục – Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ủy ban dân tộc. (02 người x 21 cơ quan = 42 người);

· Đơn vị được giao chủ trì thực hiện cập nhật văn bản của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước: đại diện Lãnh đạo và đơn vị có liên quan (02 người x 3 cơ quan = 06 người).

+ Đại biểu của thành phố Hà Nội: 14 người

· Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND (01 người);

· Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp (01 người);

· Lãnh đạo và cán bộ các Phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở, bao gồm: Văn phòng Sở; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Văn bản pháp quy; Phòng Kiểm tra và xử lý văn bản; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (10 người);

· Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Sở (02 người).

+ Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: 12 người

· Cục Công nghệ thông tin: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng có liên quan và một số Chuyên viên (07 người);

· Một số đơn vị có liên quan: Văn phòng Bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (05 người).

+ Cơ quan Thông tấn, báo chí: 07 người

Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Pháp luật Việt Nam…

Tổng số đại biểu tại điểm cầu Hà Nội: dự kiến 81 người.

2.2. Điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thành phần tham dự:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: 62 người

· Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND (01 người x 62).

+ Sở Tư pháp tỉnh, thành phố: 682 người

· Đại diện Lãnh đạo Sở (01 người x 62);

· Lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở, bao gồm: Văn phòng Sở; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (10 người x 62).

+ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố: 124 người

Đại diện Lãnh đạo Sở và lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở (02 người x 62).

+ Cơ quan Thông tấn, báo chí ở địa phương: 62 người

Tổng số đại biểu 62 điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố: dự kiến 930 người

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Giới thiệu Hệ thống CSDLQG về pháp luật và những điểm quan trọng của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP

2. Những nội dung cơ bản của Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; tình hình cập nhật và rà soát văn bản đã có trên hệ thống CSDLQG về pháp luật và kinh phí thực hiện cập nhật VB (tạo lập văn bản)

3. Các tham luận chuyên đề

3.1. Chuyên đề của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về thực hiện công bố các thủ tục hành chính với việc cập nhật, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật trên CSDLQG về pháp luật.

3.2. Chuyên đề của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên phân hệ chức năng rà soát, hệ thống hóa của Hệ thống CSDLQG về pháp luật.

3.3. Chuyên đề của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên CSDLQG về pháp luật.

3.4. Chuyên đề của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật về phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và các tình huống pháp luật trên CSDLQG về pháp luật.

3.5. Chuyên đề của Sở Tư pháp Lào Cai về tình hình cập nhật văn bản và trích xuất từ CSDLQG về pháp luật về Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai.

4. Trao đổi thảo luận

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Cục Công nghệ thông tin

- Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm kỹ thuật tại điểm cầu Hà Nội.

- Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tại các điểm cầu ở địa phương.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để bố trí các điểm cầu, chuẩn bị hội trường cho hội nghị trực tuyến và các điều kiện cần thiết khác để bố trí điểm cầu tại Hà Nội.

1.2. Văn phòng Bộ

- Thực hiện công tác tổ chức giới thiệu đại biểu dự Hội nghị.

- Bảo đảm công tác hậu cần và lễ tân phục vụ Hội nghị.

1.3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố bố trí phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh, thành phố để đặt các điểm cầu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị;

+ Mời đại biểu của các Sở, ngành có liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu ở địa phương mình.

- Chủ động chuẩn bị các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

2. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 2

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CẬP NHẬT VĂN BẢN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC TẬP HUẤN

1. Thời gian: Thời gian cụ thể ghi trong giấy mời và thực hiện theo Chương trình lớp tập huấn.

2. Hình thức, địa điểm: tổ chức tập trung tại thành phố Hà Nội.

3. Thành phần:

+ Chuyên viên làm công tác cập nhật văn bản của tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đơn vị được giao thực hiện cập nhật văn bản của cơ quan nhà nước khác ở Trung ương (02 Chuyên viên/tổ chức pháp chế, đơn vị thực hiện cập nhật văn bản);

+ Chuyên viên làm công tác cập nhật văn bản của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (02 – 03 Chuyên viên/Sở Tư pháp).

+ Tổng số Chuyên viên tham dự khoảng 174 – 237 người, chia làm 03 – 04 lớp tập huấn. Mỗi lớp tập huấn/01 ngày.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp tài khoản biên tập, phê duyệt và hướng dẫn sử dụng tài khoản.

2. Hướng dẫn thực hành kỹ năng, nghiệp vụ cập nhật, kiểm tra, rà soát thông tin văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trên CSDLQG về pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cục Công nghệ thông tin chủ trì tổ chức tập huấn và bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1663/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1663/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1663/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1663/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1663/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1663/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1663/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1663/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

           • 17/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực