Quyết định 1663/QĐ-UBND

Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1196/TTr-SGDĐT ngày 12/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vviệc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: HC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên thủ tc hành chính

Lý do bãi bỏ

Lĩnh vc Giáo dục và Đào tạo

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Bãi bỏ theo Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Bãi bỏ theo Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học

Bãi bỏ theo Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Bãi bỏ theo Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Bãi bỏ theo Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Gộp lại thành thủ tục “Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia” theo Quyết định s3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

8

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Tổng số: 08 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1663/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1663/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực17/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1663/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1663/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýNgô Hùng
     Ngày ban hành17/06/2019
     Ngày hiệu lực17/06/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1663/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng

         • 17/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực