Quyết định 1664/QĐ-BTP

Quyết định 1664/QĐ-BTP năm 2017 về kế hoạch tổ chức sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014-2017) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1664/QĐ-BTP 2017 sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ KẾT GIAI ĐOẠN 1 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1267/QĐ-TTG NGÀY 29/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ PHÁP ĐIỂN (2014 - 2017)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014 - 2017).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Tổ chức pháp chế các cơ quan thực hiện pháp điển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải lên Cổng TTĐT Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục KTVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT GIAI ĐOẠN 1 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1267/QĐ-TTG NGÀY 29/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ PHÁP ĐIỂN (2014 - 2017)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-BTP ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Giai đoạn 1 xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Bộ pháp điển;

- Đánh giá tổng th, toàn diện tình hình thực hiện pháp điển hệ thống QPPL; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện pháp đin cũng như các quy định pháp luật về công tác pháp điển;

- Đề xuất giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc và định hướng thực hiện pháp điển trong thời gian tới. Qua đó, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo để thực hiện tốt công tác pháp điển trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Việc sơ kết bảo đảm thực hiện tại tất cả các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.

- Hoạt động sơ kết phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các phương diện như: việc bố trí các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác pháp điển; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các cơ quan thực hiện pháp điển và kết quả thực hiện pháp điển.

- Việc tổ chức sơ kết phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thực hiện pháp điển Giai đoạn 1 theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ

1.1. Nội dung Báo cáo sơ kết

- Phân tích, đánh giá kết quả công tác pháp điển tính đến ngày 31/12/2017 trên các mặt công tác:

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan;

+ Công tác bố trí biên chế, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác triển khai thực hiện pháp điển;

+ Công tác tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đối với các đề mục đã được Chính phủ thông qua thuộc trách nhiệm của cơ quan mình (nếu có);

+ Tình hình thực hiện pháp điển các đề mục theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó nêu rõ tình hình thực hiện pháp điển các đề mục thuộc 08 chủ đề phải hoàn thành trong Giai đoạn 1 theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

+ Đối với các quy định trong Pháp lệnh pháp đin; Nghị định 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Thông tư số 13/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp; Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP; Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển tại cơ quan (nêu rõ nguyên nhân).

- Đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về công tác pháp điển.

- Định hướng triển khai thực hiện pháp điển trong Giai đoạn 2 (2018 - 2020).

1.2. Thời hạn xây dựng Báo cáo

- Các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thực hiện pháp điển Giai đoạn I theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/01/2018.

- Trên cơ sở Báo cáo sơ kết của các cơ quan thực hiện pháp điển, Bộ Tư pháp tổng hp xây dựng Báo cáo chung phục vụ Hội nghị sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Giai đoạn 1 theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển

- Hướng dẫn các cơ quan đề xuất khen thưởng (Xem Phụ lục kèm theo).

- Số lượng được khen thưởng: Dự kiến khen thưởng đối với 06 tập thể và 06 cá nhân.

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển lựa chọn tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình quản lý và chuẩn bị hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định khen thưởng theo quy định.

3. Tổ chức Hội nghị sơ kết

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014 - 2017)

- Thời gian tổ chức: 01 ngày trong quý II/2018.

- Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Dự kiến tại Trụ sở Bộ Tư pháp).

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên làm công tác pháp đin tại tổ chức pháp chế các cơ quan thực hiện pháp đin; đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác pháp đin hoặc xây dựng pháp luật (khoảng 80 đại biểu) và phóng viên một số báo, đài phát thanh, truyền hình đến dự, đưa tin Hội nghị.

- Kinh phí tổ chức: Từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp năm 2018.

- Tài liệu phục vụ Hội nghị:

+ Báo cáo Sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014 - 2017) trên cơ sở tổng hợp Báo cáo sơ kết của các cơ quan thực hiện pháp đin.

+ Các Báo cáo tham luận về công tác pháp điển hệ thống QPPL ở một số cơ quan (Giao Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, phối hợp với một số cơ quan chuẩn bị).

4. Xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả pháp điển Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014 - 2017)

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018.

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan thực hiện pháp điển

Tổ chức pháp chế các cơ quan thực hiện pháp đin có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Cục Kiểm tra văn bản QPPL có trách nhiệm kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng Hồ sơ đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo quy định.

- Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Kế hoạch sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014 - 2017)

1. Về nguyên tắc và chỉ tiêu khen thưởng

- Việc xét khen thưởng được căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc “khen thưởng tập thnhỏ và cá nhân là chính.

- Mỗi cơ quan thực hiện pháp điển lựa chọn tối đa 01 cá nhân hoặc 01 tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong công tác pháp đin hệ thống QPPL, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Tư pháp để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, sẽ xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 06 tập thể và 06 cá nhân.

2. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được tặng thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Giai đoạn 1 theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp đin.

- Các tiêu chuẩn bảo đảm đúng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

3. Về thủ tục, hồ sơ khen thưởng

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bao gồm:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan có cá nhân hoặc tập thể được đề nghị xét khen thưởng;

- 01 bản báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận, ký tên, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

- Bản sao các Quyết định khen thưởng;

- Biên bản họp đánh giá, suy tôn cá nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện pháp điển hệ thống QPPL được đề nghị.

4. Thời hạn gửi Hồ sơ đề xuất khen thưởng

Hồ sơ đề xuất khen thưởng gửi đến Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 30/10/2017 (tính trên dấu bưu điện hoặc nhận trực tiếp). Sau thời hạn trên, Bộ Tư pháp xin được hiểu là Quý Cơ quan không có đề xuất khen thưởng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1664/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1664/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1664/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1664/QĐ-BTP 2017 sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1664/QĐ-BTP 2017 sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1664/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1664/QĐ-BTP 2017 sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1664/QĐ-BTP 2017 sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg

         • 13/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực