Quyết định 1664/QĐ-UBND

Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại T trình số 52/TTr-BQL ngày 17/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi (Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi).

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

1. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm xây dựng nội dung quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính được công bố đ: Công khai trên Trang thông tin điện tử thành phn của Ban và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã được công bố tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 không bị sửa đi, bsung, bãi bỏ vn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Qut và các KCN Quảng Ngãi và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CNXD; CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(Th
u).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

01

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Điều 6, Điều 12 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

02

Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

03

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, B SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Số hồ sơ hành chính

n thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bổ sung

Ghi chú

I. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường

01

T-QNG-075917-TT

Giao lại đất hoặc cho thuê đất

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, địa chỉ: Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao.

- Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bổ sung việc miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất cho tổ chức, cá nhân.

02

T-QNG-144920-TT

Gia hạn sử dụng đất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1664/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1664/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1664/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1664/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành05/11/2019
       Ngày hiệu lực05/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về môi trường Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ngãi

           • 05/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực