Quyết định 1665/QĐ-BTP

Quyết định 1665/QĐ-BTP năm 2015 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1665/QĐ-BTP văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1665/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2015.

Điều 2. Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2015 được công bố tại Điều 1:

1. Các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát, tham mưu Bộ trưởng xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực nhưng có nội dung không còn phù hợp theo quy định.

2. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2015 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; cập nhật thông tin của văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1665/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1665/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1665/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1665/QĐ-BTP văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1665/QĐ-BTP văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1665/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1665/QĐ-BTP văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1665/QĐ-BTP văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp

            • 17/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực