Quyết định 1665/QĐ-UBND

Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Tư pháp Ủy ban cấp huyện Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1665/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 06/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

- 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Thay thế 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp được công bố tại Quyết định số 1820B/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh, về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC – VPCP (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Phòng Nội chính –VPUBND tỉnh;
- TTCB, Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC. (Ph )

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1665/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1665/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1665/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1665/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
     Người kýLữ Ngọc Cư
     Ngày ban hành31/07/2012
     Ngày hiệu lực31/07/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp