Quyết định 1666/QĐ-UBND

Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá nhân công để tính thuế (giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân) đối với hoạt động xây dựng công trình, nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1666/QĐ-UBND 2018 đơn giá nhân công tính thuế giá trị gia tăng Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG ĐỂ TÍNH THUẾ (GTGT, TNCN) ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2803/TTr-CT ngày 16/7/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt duyệt đơn giá nhân công để tính thuế (GTGT, TNCN) đối với hoạt động xây dựng công trình, nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Là các chủ thầu xây dựng tư nhân (cá nhân, nhóm cá nhân) có hợp đồng xây dựng công trình, nhà ở tư nhân bằng tiền nhân công (không bao thầu nguyên vật liệu).

2. Đơn giá nhân công tính thuế (đồng/m2) = Đơn giá xây dựng (đồng/m2) x (nhân) tỷ lệ (%) giá trị tiền nhân công trong đơn giá xây dựng.

Trong đó:

- Đơn giá xây dựng tính theo mức tối thiểu được quy định tại Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

- Tỷ lệ giá trị nhân công trong đơn giá xây dựng là: 10%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1666/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1666/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1666/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1666/QĐ-UBND 2018 đơn giá nhân công tính thuế giá trị gia tăng Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1666/QĐ-UBND 2018 đơn giá nhân công tính thuế giá trị gia tăng Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1666/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành23/07/2018
        Ngày hiệu lực23/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1666/QĐ-UBND 2018 đơn giá nhân công tính thuế giá trị gia tăng Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1666/QĐ-UBND 2018 đơn giá nhân công tính thuế giá trị gia tăng Quảng Trị

           • 23/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực