Quyết định 1667/QĐ-UBND

Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ, về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 586/TTr-STNMT ngày 09 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 26 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Công bố 32 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 19/8/2009.

Cách thức thực hiện 32 thủ tục hành chính này được quy định như phụ lục đính kèm.

Điều 3. Công bố 16 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 (có phụ lục đính kèm).

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng NNMT, TTTTCB - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (T- 42b).

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1667/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1667/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1667/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1667/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành31/07/2012
       Ngày hiệu lực31/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

           • 31/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực