Quyết định 1667/QĐ-UBND

Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg, Nghị Quyết 13/NQ-CP và 02/NQ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 giảm tiền thuê đất Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 VÀ NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 13/NQ-CP">83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số: 1824/TTr-CT ngày 25/9/2013 về việc giảm tiền thuê đất đợt I cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2011, 2012 và năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số tiền thuê đất được giảm đợt I cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2011, 2012 và năm 2013 theo Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/ 2012 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ như sau:

1. Số đơn vị được giảm tiền thuê đất: 58 đơn vị (gồm 181 điểm thuê đất)

2. Tổng số tiền thuê đất giảm: 15.538.394.377 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi tư nghìn, ba trăm bảy mươi bảy đồng).

Trong đó: - Giảm năm 2011 là 2.287.834.432 đồng;

- Giảm năm 2012 là 4.659.020.111 đồng;

- Giảm năm 2013 là 8.591.539.834 đồng.

(Chi tiết tổ chức, diện tích, số tiền thuê đất đến từng điểm thuê đất của các tổ chức theo Phụ lục đính kèm ).

Điều 2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm Ban hành quyết định giảm tiền thuê đất cho từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c PCT TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT-TC, TNMT.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1667/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1667/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/2013
Ngày hiệu lực 07/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1667/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 giảm tiền thuê đất Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 giảm tiền thuê đất Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1667/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Phạm Duy Cường
Ngày ban hành 07/11/2013
Ngày hiệu lực 07/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 giảm tiền thuê đất Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 giảm tiền thuê đất Yên Bái

  • 07/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực