Quyết định 1669/QĐ-TTg

Quyết định 1669/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt "Đề án phát triển báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1669/QĐ-TTg 2017 Đề án phát triển báo in của Thông tấn xã Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ ĐỐI NGOẠI QUỐC GIA CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại;

Căn cứ Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

A. GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

1. Phát triển báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam và báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam thành các báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, hoàn thành tt nhiệm vụ thông tin đi ngoại theo đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.

2. Các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam đạt được các tiêu chí cụ thể sau đây:

a) Báo in Việt Nam News:

- Tăng số lượng và chất lượng tin, bài chuyên sâu và các chuyên trang, chuyên mục đảm bảo chất lượng thông tin và đạt hiệu quả cao về tuyên truyền đối ngoại.

- Phát triển báo in dưới dạng điện tử (e-paper) để hỗ trợ và từng bước thay thế dần việc phát hành báo giấy.

- Mở rộng đối tượng bạn đọc nước ngoài truy cập trang thông tin điện tử Việt Nam News từ 150 nước hiện nay lên 190 nước.

b) Tạp chí in Báo ảnh Việt Nam:

- Mở rộng địa bàn thông tin đối ngoại của tạp chí in Báo ảnh Việt Nam nhằm tăng cường sự hiện diện, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến độc giả quốc tế. Tăng phát hành miễn phí tạp chí in Báo ảnh Việt Nam từ 140 nước lên 160 nước, trước mắt ưu tiên độc giả vùng biên gii Việt Nam với Lào, Trung Quốc và các nước khu vực Mỹ Latinh.

- Tăng số lượng phát hành Báo ảnh Việt Nam các ngữ cụ thể như sau:

+ Báo tiếng Anh tăng 3.500 cuốn (từ 4.500 cuốn lên 8.000 cuốn);

+ Báo tiếng Trung Quốc tăng 3.000 cuốn (từ 2.000 cuốn lên 5.000 cuốn);

+ Báo tiếng Tây Ban Nha tăng trang, tăng kỳ phát hành từ 2 tháng/số lên 1 tháng/svà tăng 5.000 cuốn (từ 3.000 lên 8.000 cuốn);

+ Báo tiếng Lào tăng 1.500 cuốn (từ 1.500 cuốn lên 3.000 cuốn) và tăng trang, tăng kỳ phát hành lên hàng tháng.

- Tăng cường phát hành Báo ảnh Việt Nam để làm công tác dân vận, tuyên truyền đối ngoại tại các cửa khẩu biên giới; qua các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đến độc giả nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

c) Báo điện tử VietnamPlus:

- Xây dựng phiên bản tiếng Nga trên báo điện tử VietnamPlus nâng tổng số ngôn ngữ của Báo lên thành 6 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và tiếng Nga).

- Nâng cao chất lượng biên tập, biên dịch trên báo điện tử VietnamPlus và phấn đấu trở thành báo điện tử tích hp nhiều loại hình thông tin nht, đi đầu về ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu của độc giả.

- Phấn đấu đề VietnamPlus trở thành 1 trong 5 báo điện tử có lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài.

B. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2030

- Phát triển thêm các ngữ mới: Tiếng Pháp, tiếng Khmer và tiếng Nga trên Báo ảnh Việt Nam (bản in); tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và tiếng Đức trên báo điện tử VietnamPlus.

- Các báo in cơ bản chuyển sang phát hành dưới dạng điện tử (e-paper), tiếp tục đẩy mạnh các trang thông tin điện t. Mở rộng địa bàn truy cập của các báo đến các khu vực trọng điểm trên thế giới, các nước lớn với lượng truy cập tăng cao hơn giai đoạn trước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin:

a) Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin đối ngoại, thông tin kịp thời, có sức thuyết phục về tình hình đất nước và con người Việt Nam.

b) Xây dựng và tăng cường slượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, nhu cầu của từng nước và theo lĩnh vực để thu hút độc giả. Tăng cường sử dụng chuyên gia nước ngoài có chuyên môn, trình độ ngôn ngữ báo chí đ nâng cao chất lượng biên tập, biên dịch và tăng lượng thông tin đi ngoại viết trực tiếp bng tiếng nước ngoài để phù hợp văn phong, ngôn ngữ và hấp dẫn độc giả.

c) Tăng cường sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện theo xu hướng báo chí mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ số, bao gồm cả cung cấp thông tin lên các trang mạng xã hội để thu hút độc giả.

2. Công tác quảng bá và phát hành sản phẩm:

a) Đa dạng hóa các kênh phát hành của báo in thông qua đường ngoại giao, du lịch, đầu tư, hợp tác trao đi thông tin với các hãng thông tấn báo chí quốc tế... Phát triển mạnh báo in dưới dạng điện tử (e-paper) để mở rộng phạm vi phát hành đến những địa bàn xa, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm.

b) Xây dựng kế hoạch chung cho công tác quảng bá, tuyên truyền cho các tờ báo đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam theo đối tượng, mục tiêu từng giai đoạn của Đề án, Tận dụng tối đa các kênh truyền thông xã hội nhằm lan tỏa thông tin, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ, sự thay đổi trong thói quen của người tiếp nhận thông tin.

3. Kỹ thuật và công nghệ:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại, đầu tư trang thiết bị và công nghệ đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại, đa phương tiện ở tất cả các khâu: Sản xuất, biên tập, quản lý, lưu trữ, chế bản điện tử, quản lý điều hành...

4. Nhân lực:

a) Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm thông tin đối ngoại chuyên nghiệp, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức của người làm báo, thành thạo ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề.

b) Thường xuyên đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên.

5. Hợp tác quốc tế:

Đẩy mạnh việc hợp tác, trao đổi thông tin quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực với các hãng thông tn lớn trên thế giới để tăng cường ảnh hưởng của các sản phẩm thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam và nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên làm thông tin đối ngoại.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động các báo in và báo điện tử quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam theo Đề án.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tấn xã Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Thông tin truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

b) Xây dựng dự toán kinh phí theo giai đoạn và hàng năm gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Phi hp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin đối ngoại cho các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam trong từng giai đoạn.

2. Trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông: Kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án.

b) Bộ Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

c) Bộ Ngoại giao: Hỗ trợ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam hoạt động tại địa bàn nước ngoài và hợp tác, cung cấp thông tin về các sự kiện đối ngoại, hỗ trợ trong công tác phát hành các sản phẩm thông tin đi ngoại quốc gia ra nước ngoài.

d) Bộ Quốc phòng: Hợp tác quảng bá, tuyên truyền và hỗ trợ Thông tấn xã Việt Nam trong việc phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia tại các cửa khẩu biên giới.

Các bộ, ngành chức năng khác và các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan báo chí, xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2).PC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1669/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1669/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1669/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1669/QĐ-TTg 2017 Đề án phát triển báo in của Thông tấn xã Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1669/QĐ-TTg 2017 Đề án phát triển báo in của Thông tấn xã Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1669/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1669/QĐ-TTg 2017 Đề án phát triển báo in của Thông tấn xã Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1669/QĐ-TTg 2017 Đề án phát triển báo in của Thông tấn xã Việt Nam

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực