Quyết định 167/QĐ-UBND

Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hiệp Hòa Bắc Giang đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN HIỆP HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của: UBND huyện Hiệp Hòa tại Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 28/12/2017, Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 28/02/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 134/TTr-TNMT ngày 09/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa như sau:

1. Diện tích khoảng 25,9 ha đất (trong đó: đất trồng lúa 23,0 ha; đất ở nông thôn 0.7 ha; đất phát triển hạ tầng 2,2 ha) sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng.

Địa điểm: tại thôn Trung Đồng và thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng;

2. Diện tích khoảng 22,1 ha đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung) sang đất ở nông thôn: 2,21 ha, đất cơ sở văn hóa 0,09 ha.

Địa điểm: tại thôn Trung Hưng, xã Mai Trung.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 4265/UBND-TN ngày 07/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc trong triển khai dự án làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa.

3. Diện tích khoảng 9,8 ha đất nông nghiệp sang đất bãi thải, xử lý chất thải.

Địa điểm: tại xã Đông Lỗ.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 4386/UBND-MT ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

4. Diện tích khoảng 1,0 ha đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Địa điểm: tại xã Hoàng Vân.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

5. Diện tích khoảng 0,2 ha đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng.

Địa điểm: tại thôn Sa Long, xã Đức Thắng.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Giao UBND huyện Hiệp Hòa công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng,
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVP NN-TN;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu167/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2018
Ngày hiệu lực16/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hiệp Hòa Bắc Giang đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hiệp Hòa Bắc Giang đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu167/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành16/03/2018
        Ngày hiệu lực16/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hiệp Hòa Bắc Giang đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 167/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hiệp Hòa Bắc Giang đến 2020

            • 16/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực