Quyết định 1670/QĐ-UBND

Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng và tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1670/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 khu đô thị mới Tây Hồ Tây


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1670/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SỐ 4 VÀO KHU TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
Căn cứ Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án;
Căn cứ Thông báo số 99/TB-UBND ngày 11/3/2009 của UBND Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực – Phí Thái Bình về việc kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
Xét đề nghị của Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội tại Văn bản số 29/BQLĐTM-DA ngày 30/3/2009 về việc điều chỉnh bổ sung chi phí GPMB Dự án;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 364/BC-KH&ĐT ngày 08/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây theo nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/3/2009

Nay phê duyệt điều chỉnh bổ sung

 

Tổng mức đầu tư:

56.195

203.683

1

Chi phí xây dựng

31.962

31.962

2

Chi phí đền bù GPMB, tái định cư

16.555

164.043

3

Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.569

2.569

4

Chi phí dự phòng

5.109

5.109

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội:

- Khẩn trương triển khai tiến độ lập phương án đền bù GPMB Dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Luật Xây dựng 2003, Luật Đất đai 2003, Luật Đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Thành phố Hà Nội; Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi – PCT UBND TP;
- VPUB: PVP - Phạm Chí Công, GT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1670/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1670/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2009
Ngày hiệu lực23/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1670/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1670/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 khu đô thị mới Tây Hồ Tây


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1670/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 khu đô thị mới Tây Hồ Tây
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1670/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành13/04/2009
        Ngày hiệu lực23/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1670/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 khu đô thị mới Tây Hồ Tây

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1670/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 khu đô thị mới Tây Hồ Tây

           • 13/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực