Quyết định 1670/QĐ-UBND

Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 1304/QĐ-UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1670/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kim Ngọc Thái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Người có công

01

Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

TTHC công bố mới

Phần II.

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

I. Lĩnh vực: Người có công

1. Thủ tục Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia.

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lập Tờ khai đăng ký hộ khẩu thường trú. Công chức UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp hoàn thiện hồ sơ chưa hợp lệ.

- Nếu hợp lệ thì tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp gởi về UBND cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách và hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã lập, có giấy bàn giao, tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển trả cho Ủy ban nhân dân cấp xã để chuyển trả người nộp hồ sơ hoàn thiện.

Nếu hợp lệ thì tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp gởi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do UBND huyện lập, có giấy bàn giao, tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển trả hồ sơ cho UBND cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để chuyển trả người nộp hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì ra biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả nhớ mang theo phiếu hẹn trả kết quả

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Tờ khai của người hưởng trợ cấp lập (theo mẫu)

- Trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết thì thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp lập tờ khai (theo mẫu)

- Trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết có từ 02 thân nhân trực tiếp trở lên thì người đứng lập Tờ khai phải có Giấy ủy quyền hợp pháp của các thân nhân trực tiếp còn lại.

* Ghi chú: Thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp bao gồm: vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người hưởng trợ cấp.

2. Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào giai đoạn từ ngày 01/5/1975 đến ngày 31/12/1988, sang giúp Căm- pu-chi-a giai đoạn từ 01/01/1979 đến ngày 31/8/1989.

- Trường hợp người hưởng trợ cấp bị thất lạc hoặc không có đủ Quyết định cử đi, Quyết định về nước nêu trên thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a theo quy định sau đây:

a. Đối với người hưởng trợ cấp đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thì Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a của đối tượng phải do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác căn cứ vào hồ sơ quản lý ký, đóng dấu xác nhận.

b. Đối với người hưởng trợ cấp không thuộc đối tượng trên thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a lập theo mẫu số 02 do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi ký, đóng dấu xác nhận.

- Trường hợp người hưởng trợ cấp do nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau cử đi thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a do thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị trực tiếp cử đi ký, đóng dấu xác nhận.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã sáp nhập hoặc giải thể thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan đã giải thể xác nhận.

3. Quyết định nghỉ hưu (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người đã nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) đối với người nghỉ việc do mất sức lao động của cơ quan có thẩm quyền mà tại Quyết định chưa có khoản trợ cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 01/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.

Trường hợp thất lạc Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động thì người hưởng trợ cấp liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động để sao lại Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động.

4. Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, Quyết định thôi việc đối với người đã thôi việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp nghỉ việc chở hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền).

- Trường hợp không có Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí thì thay thế bằng Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc sổ Bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chốt sổ.

- Trường hợp không có Quyết định thôi việc thì thay thế bằng Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp thôi việc.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 25 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp, cụ thể như sau:

- Thời gian công khai danh sách người hưởng trợ cấp tại địa phương (xã, phường, thị trấn): 10 ngày

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách đề nghị hưởng trợ cấp một lần: 05 ngày.

- Thời gian Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện ký duyệt danh sách và hồ sơ: 05 ngày

- Thời gian Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: 05 ngày

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

- Tờ khai của người hưởng trợ cấp lập theo mẫu số 01a Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thân nhân người hưởng trợ cấp lập tờ khai theo mẫu 01b (nếu người hưởng trợ cấp đã chết) Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi- a.

- Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2014)

Mẫu số 01a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

TỜ KHAI CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP

1. Họ và tên:…………………… 2. Giới tính (nam, nữ):………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…./……..

4. Số CMND:………………….. Nơi cấp:……………………………

5. Quê quán:……………………………………………………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

…………………………………………………………………………

7. Loại đối tượng hưởng trợ cấp:………………………………………

8. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Nước được cử đến làm chuyên gia

Chức vụ khi được cử làm chuyên gia

Tên cơ quan tổ chức cử đi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là:……năm….tháng.

Các giấy tờ kèm theo:

1.

2.

3.

……..

Tổng số gồm:…………loại giấy tờ

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………ngày……tháng…..năm 20…..
Xác nhận của xã, phường, thị trấn……..
Ông (bà)……………………..có hộ khẩu thường trú tái…………………………..
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

……..,ngày……tháng…..năm 20….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 08 năm 2014)

Mẫu số 01b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP

A. Phần khai về thân nhân người hưởng trợ cấp

1. Họ và tên:…………………… 2. Giới tính (nam, nữ):………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…./……..

4. Số CMND:………………….. Nơi cấp:……………………………

5. Quê quán:……………………………………………………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

…………………………………………………………………………

7. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………

8. Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:…………………………….

B. Phần khai về người hưởng trợ cấp

1. Họ và tên:…………………… 2. Giới tính (nam, nữ):………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…./……..

4. Số CMND:………………….. Nơi cấp:……………………………

5. Quê quán:……………………………………………………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

…………………………………………………………………………

7. Đã mất: Ngày…..tháng….năm…….tại:……………………………..

8. Số giấy chứng tử……………do UBND xã, phường…………….thực hiện

9. Loại đối tượng hưởng trợ cấp:………………………………………..

10. Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………

THỜI GIAN ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA GIÚP LÀO, CĂM-PU-CHI-A

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Nước được cử đến làm chuyên gia

Chức vụ khi được cử làm chuyên gia

Tên cơ quan tổ chức cử đi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực tế làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a là:……năm….tháng. Các giấy tờ kèm theo:

1.

2.

3.

……..

Tổng số gồm:…………loại giấy tờ

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

……..,ngày……tháng…..năm 20….
Xác nhận của xã, phường, ……..……..
Ông (bà)……………………..có hộ khẩu thường trú tái…………………………..
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………ngày……tháng…..năm 20…..
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phản ánh thông tin trong 01a và 01b như sau:

- Mục “loại đối tượng hưởng trợ cấp” ghi cụ thể một trong các loại đối tượng: đang công tác, hưu trí, mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

- Mục “Cơ quan, đơn vị công tác” ghi tên cơ quan, đơn vị nơi người hưởng trợ cấp công tác trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc hoặc nơi người hưởng trợ cấp đang công tác.

- Mục “các giấy tờ kèm theo” ghi rõ loại giấy tờ và số loại giấy tờ theo từng loại đối tượng kèm theo hồ sơ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1670/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1670/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1670/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1670/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành17/10/2014
        Ngày hiệu lực17/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/06/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Thương binh Xã hội Trà Vinh