Quyết định 1671/QĐ-CTUBND

Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở KH&CN đã được thay thế bởi Quyết định 2944/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính sở hữu trí tuệ Sở Khoa học Công nghệ Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở KH&CN


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 542/TTr-SKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được công bố mới (Phụ lục 1); 08 thủ tục sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&CN (thực hiện);
- Phòng KSTTHC;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1671/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1671/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1671/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở KH&CN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở KH&CN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1671/QĐ-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành09/08/2012
       Ngày hiệu lực09/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở KH&CN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1671/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở KH&CN