Quyết định 1671/QĐ-UBND

Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1671/QĐ-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Hà Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai tuyên truyền kịp thời các quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP tới các sở, ngành, Tòa án nhân dân các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân, góp phần đẩy nhanh việc hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Đồng thời hình thành cơ chế quản lý, nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ, thời hạn, trách nhiệm của các sở, ngành trong việc phối hợp thực hiện các quy định của Nghị định. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các Sở, nghành, các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tỉnh

- Cơ quan chỉ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

1.2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2.1. Xây dựng Quyết định giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên nghành đối với quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và biên chế trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

2.2. Xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh ký ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp và thẩm định: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

2.3. Công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp và thẩm định: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

2.4. Lập, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

3. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí nguồn kinh phí cho việc tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

3. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan bổ sung, điều chỉnh kế hoạch công tác của đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1671/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1671/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1671/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1671/QĐ-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Hà Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1671/QĐ-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Hà Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1671/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1671/QĐ-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Hà Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1671/QĐ-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Hà Giang 2015

            • 04/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực