Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và thị trấn các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh đã được thay thế bởi Quyết định 39/2011/QĐ-UBND mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1672/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, THỊ XÃ SÔNG CÔNG VÀ THỊ TRẤN CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Thông t­ư số 63/2002/TT-BTC Thông tư­ số 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông t­ư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 8 về bổ sung và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;
Theo đề nghị của Sở Tài chính Thái Nguyên tại Tờ trình số 1416/TTr-STC ngày 13/8/2007 về việc chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và thị trấn các huyện, cụ thể như sau:

(có phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Đối tượng thu, nộp phí vệ sinh:

a) Đối tượng nộp phí:

Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hiện đang cư trú tại thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và thị trấn các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải nộp phí vệ sinh theo quy định.

Khuyến khích các xã, cụm dân cư làm vệ sinh môi trường có thu phí theo mức quy định trên, để đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

b) Tổ chức thu phí:

Giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, Ban quản lý đô thị thị xã Sông Công, các Ban quản lý chợ; UBND các phường, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và thị trấn các huyện tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn.

Điều 3. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh:

a) Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, Ban quản lý đô thị thị xã Sông Công, các Ban quản lý chợ (nếu là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí) thì khoản phí này được xác định là doanh thu của đơn vị; đơn vị có trách nhiệm nộp thuế trên tổng số phí thu được theo Luật Thuế hiện hành.

b) Đối với Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thuộc các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công được trích để lại 90% số tiền phí thu được. Phần phí để lại cho tổ chức thu không phải chịu thuế thu nhập và được quản lý sử dụng như sau:

+ Chi tiền công cho công nhân thu gom rác;

+ Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng phẩm, điện, nước, thông tin liên lạc, chi in (mua) mẫu tờ khai và các loại ấn chỉ phục vụ thu phí;

+ Chi phí bảo hộ lao động, trang phục theo chế độ quy định;

+ Các khoản chi thường xuyên khác trực tiếp phục vụ thu phí theo chế độ quy định.

Toàn bộ số tiền phí vệ sinh sau khi trừ các khoản được giữ lại theo quy định (10%) còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước.

c) Các nội dung khác liên quan đến tổ chức thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 4. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

a) Khen thưởng:

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh được khen thưởng theo quy định hiện hành.

b) Xử lý vi phạm:

Tổ chức, cá nhân vi phạm thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh và các quy định tại Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí, Thông tư số 106/2003/NĐ-CP">06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, Thủ trưởng các Ban quản lý chợ, Ban quản lý đô thị thị xã Sông Công, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, và thay thế quyết định 1863/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT VỀ MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, THỊ XÃ SÔNG CÔNG VÀ THỊ TRẤN CÁC HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1672/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

TT

Chi tiêu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Hộ gia đình

Khẩu/tháng

2.000

2

Hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ nhỏ có mức thu nhập thấp.

Hộ/tháng

20.000

3

Hộ sản xuất nhỏ tại gia đình (sản xuất bánh phở, bún, giò chả . . .), Cắt tóc, gội đầu.

Hộ/ tháng

20.000

4

Cửa hàng kinh doanh cơm phở, ăn uống giải khát (kể cả các hộ kinh doanh ở chợ) tuỳ thuộc vào doanh thu buôn bán và mức thuế môn bài cụ thể:

 

 

 

- Mức thuế môn bài:1.000.000 đồng

Hộ/tháng

150.000

 

- Mức thuế môn bài: 750.000 đồng

100.000

 

- Mức thuế môn bài: 500.000 đồng

80.000

 

- Mức thuế môn bài: 300.000 đồng

40.000

 

- Mức thuế môn bài: 100 000 đồng và 50 000 đồng

 

20.000

5

Hợp Tác Xã dịch vụ

 

 

 

- Có số lượng xã viên từ 50 người trở xuống

HTX/tháng

150.000

 

- Có số lượng xã viên từ 51 đến 100 người

200.000

 

- Có số lượng xã viên trên 100 người

200.000

6

Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ có số phòng nghỉ dưới 20 phòng

Đơn vị /tháng

150.000

7

Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ có số phòng nghỉ từ 20 phòng trở lên

Đơn vị /tháng

200.000

8

- Doanh nghịêp, trung tâm y tế (rác thải thông thường) bến xe, ga tầu, các công trình xây dựng nhà ở.

Đơn vị /tháng

200.000

 

- Theo hợp đồng thực tế .

Đồng/m3

160.000

9

Bệnh viện (rác thải thông thường)

Giường bệnh /tháng

2.000

10

Các trường Đại học, trung học chuyên nghiệp (tính trên số học sinh ở nội trú)

Người/tháng 

1.000

11

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội

 

 

11.1

- Từ 20 cán bộ nhân viên trở xuống

Cơ quan /tháng

50.000

11.2

- Từ 21 đến 40 cán bộ nhân viên

Cơ quan /tháng

60.000

11.3

- Từ 41 đến 80 cán bộ nhân viên

Cơ quan /tháng

80.000

11.4

- Từ 81 cán bộ nhân viên trở lên

Cơ quan /tháng

100.000

11.5

- Các trường phổ thông, nhà trẻ mẫu giáo

Trường/tháng

100.000

12

Phí xử lý chất thải rắn y tế

Kg

8.000

13

Các hộ kinh doanh cố định ở chợ (không kể các hộ kinh doanh đã quy định ở mục 4 nói trên)

Hộ/tháng

20.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1672/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1672/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2007
Ngày hiệu lực 06/09/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/09/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1672/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1672/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Nguyễn Văn Kim
Ngày ban hành 22/08/2007
Ngày hiệu lực 06/09/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/09/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1672/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp quản lý sử dụng phí vệ sinh