Quyết định 1672/QĐ-UBND

Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1672/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, cụ thể hóa Kế hoạch hành động. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- Ban Chỉ đạo 33;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Các PNC;
- Lưu: VT, PNC NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1672/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 02/CV-BCĐ33 ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 651/QĐ-TTg NGÀY 01/6/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Triển khai thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Thực hiện chính sách và chăm sóc sức khỏe nạn nhân:

Thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực trong việc chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyn lợi cho các nạn nhân chất độc da cam. Qua kết quả thng kê, toàn tỉnh có hơn 10.053 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó, số người bị nhiễm trực tiếp là 5.053 người, gián tiếp khoảng 5.000 người, số người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ được hưởng chế độ chính sách là 1.317 người nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 131 đối tượng là trẻ em. Số còn lại, nếu đủ điều kiện là người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng không hưởng chính sách người có công, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được UBND cấp huyện ra quyết định hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Hiện nay, toàn tỉnh có 10.117 người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP , tỉnh trợ cấp hàng tháng cho trên 4.700 người bị nhiễm chất độc hóa học là dân thường, không thuộc diện hưởng chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngoài ra 100% đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, ngoài ra còn được miễn, giảm học phí, khi mất được hỗ trợ mai táng phí,... theo quy định.

Các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tích cực trong hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tập trung hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động, cùng cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Kết quả, từ năm 2012 đến nay vận động đóng góp bằng hiện vật tương đương hơn 5,5 tỷ đồng đã góp phần tạo điều kiện cho nạn nhân có thêm nghị lực, xóa dần mặc cảm, an tâm trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng....

2.2. Hợp tác quốc tế về khc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin:

Hưởng ứng cùng với Trung ương Hội đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nói chung và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh nói riêng. Thu thập chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân và ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga được 4.633 chữ ký.

2.3. Công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8 “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam”. Thường xuyên đưa tin, bài, thực hiện phóng sự các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục hậu quả của chất độc hóa học để lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh và thường xuyên nhc nhở các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền nội dung kế hoạch.

3. Nhận xét, đánh giá:

3.1. Tồn tại, khó khăn:

Chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin chậm bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện nên trong tổ chức thực hiện còn bộc lộ nhiều mặt chưa phù hợp, cụ thể mức trợ cấp còn thấp trong khi đa số đời sống của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn rất nhiều khó khăn, nhất là những người bị bệnh nặng; tiêu chí xác định nạn nhân chất độc da cam/dioxin đến nay vẫn chưa đầy đủ, cụ thể như: chưa xác định được nạn nhân chất độc dioxin bị nhiễm chất độc hóa học mắc bệnh gì, tật gì, con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật như thế nào...

Công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin chưa có mô hình tiêu biểu do vậy việc vận động vật chất hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin không ổn định lâu dài. Tỉnh Trà Vinh chưa có Trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/dioxin bán trú và Trung tâm chữa bệnh phục hồi sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Một số bộ phận còn vô cảm trước sự mất mát, đau thương mà các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học đang phải chịu đựng, kì thị và xem họ là gánh nặng của xã hội.

Việc vận động và kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đặt ra.

3.2. Nguyên nhân:

Công tác tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ở một số nơi còn chậm, kết quả đạt được chưa cao.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng như việc chưa thành lập được các tổ chức hội ở cấp cơ sở trong tỉnh. Việc xét công nhận đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn vướng mắc về thủ tục, hồ sơ do bị thất lạc, khó khăn trong việc phục hồi giấy tờ cần thiết có liên quan.

II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Mục tiêu

- Giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học còn tồn lưu trong môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục quan trắc, phân tích, khoanh vùng, bố trí cây trồng hợp lý trên đất trng nhằm phục hi và cải thiện môi trường các khu vực bị nhim chất độc hóa học.

- Xây dựng các kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học do ảnh hưởng trực tiếp và các thế hệ con cháu của họ; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và cán bộ về chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Trên cơ sở kết quả điều tra về chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tiếp tục điều tra, đánh giá ảnh hưởng của chất độc hóa học đối với tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bán trú có cơ sở vật chất đầy đủ để chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh.

- Xây dựng chương trình quan trắc, phân tích dioxin trong môi trường đất, nước... dựa vào kết quả điều tra nhằm theo dõi diễn biến về chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đưa ra các giải pháp quản lý và xử lý phù hợp.

- Đánh giá hậu quả tiềm tàng và lâu dài của chất độc hóa học đối với sức khỏe con người trên cơ sở số lượng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ và bệnh tật của nạn nhân chất độc hóa học; tăng cường năng lực và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, giải độc, tư vấn sinh sản và di truyền, chẩn đoán sàng lọc thai kỳ trước khi sinh ở các vùng bị ô nhiễm nặng.

- Tăng cường năng lực và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, trong đó có nạn nhân chất độc hóa học.

- Rà phá thu gom bom, đạn, vật nổ (vũ khí hóa học) giải phóng mặt bằng trên các khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học; bố trí cây trồng hợp lý trên đất trống đã bị phun rải chất độc hóa học nhằm phục hồi các khu vực bị nhiễm chất độc hóa học.

- Trợ cấp và có chế độ bảo hiểm y tế đầy đủ cho các gia đình nạn nhân chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều người bị bệnh, bị tật nặng theo quy định của pháp luật.

- Rà soát và đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách và chế độ hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ về việc làm, học tập và giải trí cho các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, có kế hoạch chính sách về hòa nhập cộng đồng.

- Kêu gọi hỗ trợ từ xã hội, các tổ chức cá nhân chung tay giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện các hoạt động tuyên truyền hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tiếp tục điều tra, đánh giá ảnh hưởng của chất độc hóa học đối với tài nguyên và môi trường; xây dựng chương trình quan trắc, phân tích dioxin trong môi trường đất, nước...nhằm theo dõi diễn biến về chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án, đề tài và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Ban chỉ đạo 33 và Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và xã hội:

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đủ điều kiện nói chung, trong đó có nạn nhân chất độc hóa học; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, thống kê số lượng nạn nhân chất độc hóa học, nghiên cứu có chế độ chính sách ưu tiên đối với các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu xây dựng chương trình phục hồi chức năng cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học tại cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về chất độc hóa học và nâng cao năng lực nghiên cứu về chất độc hóa học.

- Phối hợp giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ cho việc khắc phục hậu quả cht độc hóa học đối với những khu vực bị nhiễm chất độc hóa học.

4. Sở Y tế:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chữa trị và chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh/tật cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá hậu quả tiềm tàng và lâu dài của chất độc hóa học đối với sức khỏe con người.

- Nghiên cứu phát triển các mô hình chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài Chính: Chtrì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đi phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách, nguồn tài trợ để triển khai thực hiện kế hoạch hành động; hướng dẫn các Sở, ngành, các địa phương sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp tục lồng ghép Kế hoạch hành động vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan trung ương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động.

- Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ nguồn lực, điều phối ngân sách và các nguồn tài trợ cho các chương trình và dự án liên quan đến kế hoạch hành động.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các dự án phục hồi môi trường, từ đó có kế hoạch bố trí cây trồng hợp lý tại các khu vực bị ô nhiễm do chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Thông tin truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan, báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề chất độc hóa học và hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh: Phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên mục chuyên đề về hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan tại địa phương và Trung ương khoanh vùng, xử lý triệt để các vùng bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, tham gia vào các nghiên cứu về điều trị bệnh tật cho các nạn nhân chất độc hóa học và các nghiên cứu về cải thiện tài nguyên môi trường các vùng bị nhiễm chất độc hóa học.

- Tiếp tục điều tra khảo sát, lập phương án dự toán, tiến hành rà phá thu gom bom, đạn, vật nổ giải phóng mặt bằng trên các khu vực bị ô nhiễm vũ khí hóa học trước khi triển khai công tác tiêu tẩy độc, trồng cây xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng... nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và trang bị kỹ thuật theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh dấu khoanh vùng khu vực đã được rà phá, thu gom bom đạn, vật nổ ngoài thực địa và trên bản đồ giao cho cơ quan chức năng triển khai các công việc tiếp theo.

11. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Trà Vinh:

Tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp để vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, giúp đỡ người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan Trung ương tham gia đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với các Sở, ngành thực hiện các chương trình, dự án trong Kế hoạch hành động; huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các hoạt động có liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục đích, yêu cầu trong Kế hoạch hành động; chỉ định cơ quan đầu mối ở địa phương để phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ cấp y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, hoạt động văn hóa... đi với người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay hành động, có các hoạt động thiết thực tham gia vào các giải pháp khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn quản lý.

IV. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách và vận động sự đóng góp từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Các Sở, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1672/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1672/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2016
Ngày hiệu lực15/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1672/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1672/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1672/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1672/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành15/08/2016
        Ngày hiệu lực15/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1672/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1672/QĐ-UBND 2016 Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học Trà Vinh

         • 15/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực